/
 • Update: Resumption of Services in China Mainland…Thêm
B? Qua và Chuy?n T?i N?i Dung Chính

Tin t?c & Th?ng tin

Tin t?c khác
 • Thay ???i Chi? s?? Phu? phi? Nhiên liê?u

  Co? hiê?u l??c t?? 2 tha?ng Ba, 2020, UPS se? t?ng chi? sô? phu? phi? nhiên liê?u lên 1% ?ô?i v??i tâ?t ca? ca?c gia? nhiên liê?u ?ê? bu? ???p chi phi?, ?i?u này cho phe?p UPS duy tri? tiêu chu?n di?ch vu? cao cho kha?ch ha?ng cu?a chu?ng tôi. Chi? sô? phu? phi? nhiên liê?u se? ????c câ?p nhâ?t ta?i trang Phu? phi? Nhiên liê?u t?? nga?y 2 tha?ng Ba, 2020.

  ?o?c thêm vê Phu? phi? Nhiên liê?u
 • Ha? gi?i h?n mi?n thu? và h?p ly hóa thu? quan ??i v?i các l? hàng g?i ??n Indonesia

  Theo Quy ?i?nh s? 199 / PMK.010 / 2019 cu?a Bô? ta?i chi?nh Indonesia, có hi?u l?c t? ngày 30 tháng 1 n?m 2020, gi?i h?n mi?n tr? t?i thi?u ??i v?i các lô hàng g?i ??n Indonesia s? gi?m t? 75 USD xu?ng 3 USD cho m?i lô hàng.

  ?o?c thêm vê? Quy ?i?nh m??i
 • Thu? tu?c th?ng quan hai b???c m??i ta?i Trung Qu??c

  T?ng c?c H?i quan C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa (GACC) ?ã ??a ra sa?ng kiê?n ??h?p lý hóa quy trình thông quan t?ng h?p b?ng cách th?c hi?n quy trình khai báo h?i quan hai b??c cho t?t c? các lô hàng nh?p c?nh chính th?c (bao g?m c? Th? mu?c nhâ?p khâ?u 'D") va?o Trung Qu?c ?a?i Lu?c.

  Xem thêm vê? quy tri?nh hai b???c m??i
 • Ca?p nha?t quy ?i?nh IATA n?m 2020

  Co? hiê?u l??c t?? nga?y 1 tha?ng 1 n?m 2020, tâ?t ca? ca?c nha? sa?n xuâ?t va? phân phô?i pin va? thiê?t bi? du?ng pin ????c sa?n xuâ?t sau nga?y 30 tha?ng 6 n?m 2003 b??t buô?c pha?i co? s??n to?m t??t kiê?m ?i?nh ????c chi? ?i?nh trong H???ng dâ?n vê? Kiê?m ?i?nh va? Yêu câ?u Quô?c tê?.

  Xem thêm vê? Ca?p nha?t quy ?i?nh IATA
 • Thay ???i trong thu? tu?c th?ng quan ta?i Viê?t Nam

  Tô?ng cu?c Ha?i Quan Viê?t Nam ?a? s??a ?ô?i thu? tu?c thông quan. Co? hiê?u l??c t?? nga?y 15 tha?ng 10 n?m 2019, thu? tu?c m??i se? yêu câ?u ma? sô? thuê? gia? tri? gia t?ng cho ca? ??n ha?ng gia? tri? thâ?p va? gia? tri? cao. Mô?t ba?n khai thông quan chi tiê?t ho??c ho?a ??n gia? tri? khai thuê? cu?ng se? ????c yêu câ?u cho ??n ha?ng gia? tri? thâ?p. 

  ?o?c thêm vê? Thu? tu?c th?ng quan s??a ???i ???i v??i Viê?t Nam
 • Linh ho?t h?n và K?t n?i r?ng h?n v?i các D?ch v? T?ng c??ng ? Chau á

  Là m?t ph?n trong cam k?t ??y m?nh k?t n?i th??ng m?i ? Châu Á c?a UPS và giúp các doanh nghi?p trong khu v?c phát tri?n, UPS ?ã t?ng c??ng và m? r?ng m?t s? d?ch v? ? Châu Á Thái Bình D??ng.

  ??c thêm v? các D?ch v? T?ng c??ng
 • Ca?p nha?t: Gia? va? Di?ch vu? 2020

  Biê?u phi? UPS m??i công bô? se? co? hiê?u l??c t?? nga?y 29 tha?ng 12 n?m 2019. Thông tin co? thê? ti?m thâ?y ta?i ba?n xem tr???c cu?a H???ng dâ?n vê? Gia? va? Di?ch vu? UPS, hiê?n ?a? s??n sa?ng ?ê? ta?i vê?.

  Xem thêm vê? gia? ca?p nha?t
 • Thuê? Ha?ng ho?a va? Di?ch vu? (GST) cho ha?ng ho?a gia? tri? tha?p nha?p kha?u va?o New Zealand va? thay ???i trong h?? s? nha?p kha?u

  Chi?nh phu? New Zealand ?a? a?p Thuê? Ha?ng ho?a va? Di?ch vu? (GST), yêu câ?u doanh nghiê?p ngoa?i New Zealand a?p thuê? 15% lên gia? cu?a ha?ng ho?a nhâ?p khâ?u gia? tri? thâ?p ?ê?n ng???i tiêu du?ng ta?i New Zealand b??t ?â?u t? 1 tha?ng M???i Hai, 2019. Ngoa?i ra, t?? 1 tha?ng M???i Hai, 2019, hô? s? nhâ?p khâ?u cu?ng co? s?? thay ?ô?i.

  Xem thêm vê? Thuê? Ha?ng ho?a va? Di?ch vu? (GST) New Zealand
 • C?p nh?t nh?ng th?ng tin m?i nh?t v? Brexit t?i ?ay

  Trong khi các cu?c ?àm phán v? vi?c Anh rút kh?i EU ti?p t?c di?n ra, UPS ?ang làm vi?c v?i t?t c? các c?p chính ph? và doanh nghi?p ?? theo k?p các thay ??i.

  C?p nh?t nh?ng th?ng tin m?i nh?t v? Brexit
 • Chuy?n phát hàng nhanh h?n t? Chau ?u và Chau á Thái Bình D??ng ??n Th??ng H?i, Trung Qu?c ??i L?c

  Các lô hàng t? Châu Âu và Châu Á Thái Bình D??ng gi? ?ây s? ???c phát s?m h?n m?t ngày làm vi?c ??n các khu v?c chính ? Th??ng H?i, Trung Qu?c ??i L?c.
  .

  Tìm hi?u thêm
 • Giao Hàng Nhanh H?n cho các L? Hàng Chuy?n Phát Nhanh Toàn C?u ??n Kanagawa, Nh?t B?n

  Các lô hàng toàn c?u ??n thành ph? Sagamihara Chuo-ku thu?c t?nh Kanagawa gi? ?ây s? ???c phát s?m h?n m?t ngày làm vi?c.

  Tìm hi?u thêm
 • Ch??ng trình sàng l?c tr??c hàng hóa hàng kh?ng toàn c?u v?n chuy?n ??n Hoa K?

  Ch??ng trình sàng l?c tr??c hàng hóa v?n chuy?n hàng không (ACAS) có hi?u l?c vào ngày 12/6/2019, yêu c?u t?t c? các hãng v?n chuy?n hàng không ph?i g?i tr??c thông tin c?a m?i hàng hóa ??n Hoa K?

  Tìm hi?u thêm
 • S?a ??i Quy ??nh ??i v?i Hàng Hóa Thu?c Lá Nh?p Kh?u vào Th? Tr??ng úc

  Vào tháng 11 n?m 2018, Chính ph? Úc ?ã s?a ??i M?c 69 c?a Lu?t H?i Quan 1901, yêu c?u t?t c? các nhà nh?p kh?u ph?i tuân th? m?t s? yêu c?u khi nh?p kh?u hàng hóa có ch?a thu?c lá vào Úc cho m?c ?ích cá nhân ho?c kinh doanh. Nh?ng s?a ??i này s? có hi?u l?c vào ngày 1/7/2019.

  Tìm Hi?u Thêm
 • Yêu c?u CCIC cho các l? hàng B2C ??n Hàn Qu?c

  Hi?u l?c t? ngày 3/6/2019, Mã Thông Quan B?n ??a (CCIC) s? b?t bu?c cho t?t c? các lô hàng B2C phi m?u d?ch nh?p kh?u vào Hàn Qu?c.

  Tìm hi?u thêm
 • áp d?ng Quy ??nh ??i v?i hàng hóa b? b? l?i ? Philippines

  C?c H?i quan Philippines ?ã th?c hi?n ??o Lu?t Thu? Quan và Hi?n ??i Hóa H?i Quan vào tháng 1 n?m 2019, ?i?u ch?nh th?i h?n thông báo t? 30 ngày xu?ng còn 7 ngày ?? xác nh?n hàng hóa là ?ã b? t? b?.

  Tìm hi?u thêm
 • Chuy?n phát hàng nhanh h?n ??n Nh?t B?n t? các t?nh phía ??ng Trung Qu?c ??i L?c

  Th?i gian v?n chuy?n hàng b?ng d?ch v? UPS Worldwide Expedited t? các t?nh phía ?ông Trung Qu?c ??i L?c ??n Nh?t B?n hi?n ?ã rút ng?n m?t ngày làm vi?c.

  Tìm hi?u thêm
 • UPS t?ng c??ng d?ch v? t?i 1285 Khu v?c B?u chính t?i Hàn Qu?c

  T? ngày 1/4/2019, UPS ?ã t?ng c??ng d?ch v? t?i 1285 khu v?c b?u chính m?i t?i Seoul và Gyeonggi, Hàn Qu?c nh?m ph?c v? t?t h?n các doanh nghi?p thu?c m?i quy mô và ngành ngh? trong khu v?c.

  Tìm hi?u thêm
 • ?i?u Ch?nh Ch? S? Ph? Phí Nhiên Li?u và các Ph? Phí B? Sung

  B?t ??u hi?u l?c t? ngày 6/5/2019, UPS ?ã ?i?u ch?nh Ch? S? Ph? Phí Nhiên Li?u và các kích th??c áp d?ng cho Ph? Phí Hàng Kích Th??c L?n và ph? phí Gói Hàng V??t H?n M?c T?i ?a.

  Tìm hi?u thêm
 • Chuy?n Phát Nhanh H?n Các L? Hàng Toàn C?u t?i Saitama, Nh?t B?n

  Hàng nh?p kh?u toàn c?u t?i Misato, Yashio, và Koshigaya thu?c Saitama Prefecture, Nh?t B?n s? ???c phát s?m h?n m?t ngày so v?i tr??c ?ây.

  ??c thêm
 • UPS m? r?ng d?ch v? chuy?n phát nhanh ??n h?n 51.000 ??a ?i?m m?i trên kh?p Singapore

  UPS m? r?ng d?ch v? Worldwide Express®v?i tính n?ng phát hàng ??m b?o tr??c 12 gi? tr?a và/ho?c 2 gi? chi?u cho 51.034 khu v?c b?u chính m?i trên kh?p Singapore.

  Tìm hi?u thêm
 • UPS Chính Th?c B? Nhi?m ?ng Russell Reed Làm Giám ??c ?i?u Hành M?ng Chuy?n Phát Nhanh T?i Vi?t Nam

  Vi?c UPS công b? b? nhi?m chuyên gia kì c?u, ông Russell Reed ?ánh d?u s? cam k?t m?i ??i v?i khách hàng t?i hai th? tr??ng chi?n l??c Vi?t Nam và Thái Lan trong khu v?c ASEAN.

  ??c thêmM? liên k?t trong c?a s? m?i
 • UPS Vi?t Nam N?i Vòng Tay Yêu Th??ng V?i C?ng ??ng Trong Tháng Tình Nguy?n Toàn C?u L?n Th? 16

  Trong tháng 10 v?a qua, nhân viên UPS t?i Vi?t Nam ?ã ?óng góp h?n 2.000 gi? ho?t ??ng tình nguy?n. Qu? UPS c?ng ?ã tài tr? 97.000 USD các t? ch?c t? thi?n ??a ph??ng.

  ??c thêmM? liên k?t trong c?a s? m?i
 • Thu? tiêu th? và D?ch v? (SST) t?i Malaysia

  Thu? tiêu th? và D?ch v? (SST) ?ã ???c áp d?ng t?i Malaysia, thay th? cho Thu? hàng hóa và D?ch v? (GST).

  ??c thêm
 • H? H?n M?c Mi?n Tr? T?i thi?u cho Hàng Nh?p vào Indonesia

  H?n m?c mi?n tr? t?i thi?u cho hàng nh?p vào Indonesia ?ã gi?m t? 100 USD xu?ng 75 USD cho m?i lô hàng áp d?ng trên m?i ng??i nh?n m?i ngày.

  ??c thêm
 • Các Quy ??nh H?i Quan T?ng C??ng Nghiêm Ng?t ??i v?i Hàng Nh?p Kh?u Phi M?u D?ch vào Trung Qu?c ??i L?c

  T?ng C?c H?i Quan n??c C?ng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (GACC) ?ã t?ng c??ng các quy ??nh thông quan hàng m?u d?ch và phi m?u d?ch xu?t kh?u ??n và nh?p kh?u vào Trung Qu?c ??i L?c.

  ??c thêm
 • UPS M? R?NG D?CH V? UPS MY CHOICE? T?I CH?U á ?? T?O ?I?U KI?N T?NG C??NG NHU C?U TH??NG M?I ?i?N T?

  UPS gi?i thi?u UPS My Choice® ? Châu Á Thái Bình D??ng, Châu Phi, Ti?u l?c ??a ?n ??, vùng Ca ri bê và Trung Phi, Nam Phi, Trung ?ông và ?n ?? D??ng, ?ánh d?u s? m? r?ng l?n nh?t k? t? khi d?ch v? này ra ??i.

  ??c Thêm
 • Th?ng quan và V?n chuy?n Các L? hàng Chuy?n phát nhanh ??n Hàn Qu?c Nhanh H?n

  UPS Hàn Qu?c ?ã t?ng m?c giá tr? t?i thi?u cho các lô hàng chuy?n phát nhanh nh?p vào n??c này, t?ng t? 1.000.000 KRW (US$ 892¹) lên ??n 4.000.000 KRW (US$ 3.565¹) cho m?i lô hàng. Nh?ng lô hàng này có th? ???c phát tr??c khi hoàn t?t thanh toán thu?. 

  ??c thêm
 • Ph? phí Nhiên li?u UPS áp d?ng trên Phí X? ly B? sung và Phí V??t quá Gi?i h?n T?i ?a

  Hi?u l?c t? ngày 9 tháng 9 n?m 2018, UPS s? áp d?ng ph? phí nhiên li?u trên Phí X? lý B? sung và Phí V??t quá Gi?i h?n T?i ?a 

  ?? bi?t thêm th?ng tin, vui lòng truy c?p trang ph? phí nhiên li?u UPS t?i
 • UPS ??Y M?NH HO?T ??NG T?I CH?U á NH?M H? TR? DOANH NGHI?P KHAI THáC TI?M N?NG KHU V?C

  Hôm nay, UPS chính th?c thông báo s? ??y m?nh m?t chu?i các ho?t ??ng m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Châu Á sau báo cáo t?ng tr??ng m?nh vào n?a ??u n?m 2018.

  ??c thêm
 • UPS M? R?ng D?ch V? V?n Chuy?n ???ng Bi?n V?i 130 Tuy?n V?n T?i M?i

  Nh?ng c?i ti?n v? d?ch v? v?n chuy?n ???ng bi?n cho hàng l? (LCL) c?a UPS s? cho phép khách hàng có th? v?n chuy?n tr?c ti?p t? c?ng H?i Phòng, Vi?t Nam ??n nh?ng c?ng l?n t?i Malaysia và Úc.  

  ??c thêm
 • UPS T?ng C??ng D?ch V? t?i Khu V?c Chau á - Thái Bình D??ng

  UPS ?ã t?ng c??ng d?ch v? ? Khu v?c châu Á - Thái Bình D??ng v?i th?i gian chuy?n phát nhanh h?n, th?i gian l?y hàng tr? h?n cùng nhi?u tùy ch?n d?ch v? phong phú h?n. 

  ??c thêm
 • GST (Thu? Hàng hóa và D?ch v?) ??i v?i Hàng hóa Tr? Giá Th?p nh?p vào úc

  Hi?u l?c b?t ??u t? ngày 1/7/2018, nh?ng doanh nghi?p bên ngoài n??c Úc s? c?n áp Thu? Hàng hóa và D?ch v? (GST) 10% lên hàng hóa có giá tr? th?p* ???c bán và nh?p kh?u vào Úc (B2C).

  ??c thêm
 • Các Thay ??i ??i v?i Lu?t Kê khai Nang cao H?i quan Trung Qu?c ??i L?c

  T?ng c?c H?i quan C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa (GACC) ?ã ban hành Ch? d?n s? 56 (2017), ?i?u ch?nh các yêu c?u kê khai ??i v?i hàng hóa nh?p kh?u và xu?t kh?u ???c v?n chuy?n b?ng ???ng bi?n và hàng không k? t? ngày 1/6/2018

  Tìm hi?u thêm
破解版安卓手机游戏下载