i?
  • Coronavirus Update...Daugiau
  • UPS turpina apkalpot klientus. Ietekme uz apkalpo?anu saistībā ar koronavīrusu… vairāk...Daugiau
Eiti ? pagrindin? turin?

Svetain?s naudojimo s?lygos

ATID?IAI PERSKAITYKITE ŠIAS SVETAIN?S ("SVETAINE") NAUDOJIMOSI S?LYGAS PRIEŠ PRAD?DAMI JA NAUDOTIS. ŠIOS SVETAIN?S NAUDOJIMO S?LYGOS ("NAUDOJIMO S?LYGOS") NUSTATO TAISYKLES, KAIP PRIEITI PRIE SVETAIN?S IR JA NAUDOTIS. SVETAINE GALIMA NAUDOTIS TIK JUMS SUTIKUS SU ?EMIAU PATEIKTOMIS NAUDOJIMO S?LYGOMIS JEI NESUTINKATE SU NAUDOJIMO S?LYGOMIS, NEIKITE ? SVETAIN? IR JA NESINAUDOKITE. EIDAMI ? SVETAIN? ARBA JA NAUDODAMIESI, JūS IR ?MON?, KURI? ESATE ?GALIOTAS ATSTOVAUTI ("JūS" IR "JūS?"), SUTINKATE LAIKYTIS IR SUTARTIES, IR NAUDOJIMO S?LYGOMIS.

1. Teis? naudotis svetaine

Svetain? teikia UPS ir ja naudotis gali tik juridiniai asmenys ir pilnametyst?s sulauk? fiziniai asmenys, kurie, pagal taikytin? teis?, gali sudaryti teisi?kai ?pareigojan?ius sandorius. Jei Jūs neatitinkate ?i? reikalavim?, Jums neleid?iama naudotis svetaine.

Gr??ti ? vir??

2. Naudojimosi s?lyg? apimtis

?ios naudojimosi s?lygos taikomos Jūs? naudojimuisi svetaine bei visomis svetain?je pateikiamomis programomis, programine ?ranga ir paslaugomis (kartu vadinamoms "Paslaugomis"), i?skyrus tas paslaugas, kurios yra atskiro susitarimo dalykas. Naudojimuisi tam tikromis paslaugomis ar kitais svetain?je pateiktais elementais gali būti taikomos kitokios, savitos s?lygos ar susitarimai ("Paslaug? sutartis (-ys)"). Tokios paslaug? sutartys yra pateikiamos su pa?iomis paslaugomis ar pridedamos prie paslaug?, kurioms taikomos, arba bus prieinamos per pridedam? aktyvi? nuorod?.

Gr??ti ? vir??

3. Pakeitimai

?ias Naudojimo s?lygas UPS gali per?iūr?ti ir atnaujinti bet kuriuo metu. Jei toliau naudosit?s Svetaine po to, kai bus pakeistos Naudojimosi svetaine s?lygos, tai bus laikoma Jūs? sutikimu su ?iais pakeitimais. Bet koks Svetain?s aspektas gali būti pakeistas, papildytas, i?trintas ar atnaujintas be ?sp?jimo, vien UPS nuo?iūra. UPS taip pat gali bet kuriuo metu i?imtinai savo nuo?iūra keisti ar paskirti mokes?ius u? per Svetain? teikiamus produktus ir paslaugas. UPS savo nuo?iūra bet kuriuo metu gali nustatyti ar pakeisti bendr? tvark? ir apribojimus, susijusius su kitais UPS produktais ir paslaugomis.

Gr??ti ? vir??

4. UPS paslaug? teikimo s?lygos

UPS teikiam? transporto ir susijusi? paslaug? teikimo s?lygos (toliau – UPS paslaug? teikimo s?lygos) reglamentuoja jūs? per ši? svetain? naudojam? UPS transporto ir susijusi? paslaug? teikimo s?lygas ir apibr??ia bet kokias kitas s?lygas, kurios gali būti taikomos tokiems sandoriams, kaip apibr??ta šiose Svetain?s s?lygose ir Paslaug? teikimo sutartyje (-se). UPS paslaug? teikimo s?lygos yra ?trauktos ? šias Naudojimo s?lygas, tod?l visos šiose s?lygose pateiktos nuorodos ? Naudojimo s?lygas, kiek taikoma, laikomos nuorodomis ? UPS paslaug? teikimo s?lygas.

Gr??ti ? vir??

5. Per Svetain? teikiama informacija ir paslaugos

Šios Naudojimo s?lygos taikomos jūs? per Svetain? ir naudojantis Paslaugomis teikiamai informacijai.  Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad bet kokia jūs? per Svetain? ar naudojantis Paslaugomis teikiama informacija yra ir liks tiksli ir išsami, ir kad prireikus jūs toki? informacij? tinkamai tvarkysite ir atnaujinsite.

Jūs pareiškiate UPS, kad turite ?galiojimus per Svetain? ar Paslaugas teikti atskiro asmens informacij? UPS, ir kad esate pateik? visus būtinus pranešimus ir gavote visus sutikimus, reikalaujamus tvarkyti toki? informacij? jums naudojantis atitinkamomis Paslaugomis.

Gr??ti ? vir??

6. Licencija ir nuosavyb?

Visos intelektin?s nuosavyb?s teis?s ("Intelektin? nuosavyb?"), susijusios su Svetaine ir jos turiniu ("Turinys") yra i?imtin? UPS, jos filial? ar tre?i?j? ?ali? nuosavyb?. Turin? saugo autori? teisi? ir kiti ?statymai tiek Jungtin?se Valstijose, tiek kitose ?alyse. Kai kurias Svetain?s dalis taip pat saugo firminio stiliaus, prekybos paslapties, nes??iningos konkurencijos ir kiti ?statymai, ir j? negalima kopijuoti ar imituoti kaip visumos ar i? dalies. Visa pritaikyta grafika, piktogramos ir kiti dalykai, esantys Svetain?je, yra preki?, paslaug? arba firminio stiliaus ?enklai ("?enklai"), kurie priklauso UPS, jos filialams ar kitiems juridiniams asmenims, suteikusiems UPS teis? ir leidim? naudoti ?iuos ?enklus, ir kuri? negalima naudoti arba keisti jokiu būdu be ai?kaus ra?ytinio UPS sutikimo. I?skyrus atvejus, kai ai?kiai leid?ia ?ios Naudojimo s?lygos, Jums negalima kopijuoti, atkurti, keisti, nuomoti, skolinti, parduoti, kurti i?vestini? kūrini? i? ?i? ?enkl?, si?sti, perduoti ar platinti Svetain?s Intelektin? nuosavyb? bet kokiu būdu be i?ankstinio UPS ar atitinkamos tre?iosios ?alies ra?ytinio leidimo. I?skyrus ?ia ai?kiai nurodytus atvejus, UPS nesuteikia Jums joki? i?reik?t? ar numanom? teisi? ? UPS ar bet kokios tre?iosios ?alies Intelektin? nuosavyb?.

UPS suteikia Jums ribot?, asmenin?, neperleid?iam?, ne?galinant? teikti leidim? ir at?aukiam? leidim? (a) pasiekti ir naudotis Svetaine, Turiniu ir Paslaugomis tik UPS pateikiamu būdu, bei (b) pasiekti ir naudotis Svetain?je siūlomomis UPS kompiuteri? ir tinklo paslaugomis ("UPS Sistemos") tik UPS ai?kiai leid?iamu būdu. I?skyrus ?? ribot? leidim?, leisdama Jums patekti ? Svetain?, UPS neperduoda joki? turtini? teisi? ? UPS Sistemas, informacij? ar per UPS Sistemas pasiekiamus duomenis ("Informacija"), Turin?, Paslaugas, Svetain? ar bet koki? kit? UPS nuosavyb?. I?skyrus ?statymo reikalaujama arba ?ia ai?kiai i?reik?ta apimtimi, jokioms Turinio ir (arba) Informacijos dalims negali būti taikomos apgr??os technologijos, jos negali būti kei?iamos, atkuriamos, pakartotinai paskelbiamos, ver?iamos ? bet koki? kalb? ar kompiuterio kalb?, persiun?iamos bet kokia forma ir bet kokiomis priemon?mis, perparduodamos ar perskirstytos be i?ankstinio ra?ytinio UPS sutikimo. Jums neleid?iama padirbti, parduoti, siūlyti parduoti, keisti, atkurti, pateikti, vie?ai atlikti, importuoti, platinti, persi?sti ar kitaip naudotis Turiniu bet kokiu būdu, nebent tur?tum?te ai?k? UPS leidim?.

Gr??ti ? vir??

7. Naudojimosi svetaine apribojimai

(a) nesl?psite per Svetain? persiun?iamos informacijos kilm?s;
(b) ned?site ? Svetain? neteisingos ar klaidinan?ios informacijos;
(c) nepasieksite ir nesinaudosite jokiomis Svetain?je pateikiamomis paslaugomis, informacija, programomis ar programine ?ranga UPS ai?kiai neleistu būdu;
(d) ne?vesite ir ne?kelsite ? Svetain? jokios informacijos, kurioje yra virus?, Trojos arkli?, kirmin?, laiko bomb? ar kit? kompiuterini? program?, kuri? tikslas yra gadinti, sutrikdyti, perimti ar u?valdyti bet koki? sistem?, Svetain? ar Informacij?, arba kurios pa?eid?ia kito Intelektin?s nuosavyb?s (kaip apra?yta toliau) ar teises;
(e) tam tikros Svetain?s sritys yra skirtos tik UPS klientams;
(f) negalite pasiekti ar naudotis Svetaine, arba UPS Sistemomis ar Paslaugomis jokiu būdu, kuris, UPS nuomone, neigiamai paveikt? UPS Sistem?, Paslaug? ar Svetain?s veikim? ar funkcijas, arba kliudyt? ?galiotoms ?alims pasiekti UPS Sistemas, Paslaugas ar Svetain?;
(g) negalite kadruoti arba taikyti kadravimo metod?, siekdami ?d?ti bet koki? Turinio arba Informacijos dal? arba aspekt? be ai?kaus ra?ytinio UPS leidimo.

Gr??ti ? vir??

8. Mūs? tinklapyje rasite su siuntimu susijusias sistemas bei informacij?

Jūs? prieigai prie su Gabenimu susijusi? sistem? ir informacijos bei naudojimuisi jomis taikomos tokios s?lygos:

(a) "Su Gabenimu susijusias sistemas" sudaro UPS Sistemos, naudojamos siuntos keliui sekti, perve?imo trukmei nustatyti, UPS buvimo viet? ir adres? patvirtinimui bei kitoms su UPS siunt? gabenimo paslaugomis susijusioms funkcijoms atlikti bei informacijai pateikti. Su Gabenimu susijusiomis sistemomis ir i? toki? sistem? surinkta informacija ("Gabenimo informacija") galite naudotis tik su Jūs? arba Jūs? vardu u?sakytomis arba Jums gabenamomis siuntomis susijusiais ir jokiais kitais tikslais.
(b) Su Gabenimu susijusios sistemos ir Gabenimo informacija yra privati UPS nuosavyb?. UPS suteikia Jums leidim? naudotis su Gabenimu susijusi? sistem? siuntos kelio sekimo funkcija tik sekti siuntas, kurias pateik?te Jūs ar kurios siun?iamos Jums pasinaudojant UPS pristatymu ir jokiu kitu tikslu. Be apribojim?, Jums nesuteikiama teis? teikti Gabenimo informacij? jokiose kitose svetain?se, ar kitaip j? atgaminti, platinti, kopijuoti, saugoti, naudoti ar parduoti Gabenimo informacij? komerciniais tikslais, negavus ai?kaus ra?ytinio UPS leidimo. Tai yra asmenin? paslauga, tod?l Jūs? teis? naudotis su Gabenimu susijusiomis sistemomis ir Gabenimo informacija yra neperleid?iama. Bet kokia prieiga ar naudojimasis, neatitinkantys ?i? s?lyg?, yra neleistini ir grie?tai draud?iami.
(c) Bet koks automatin?s u?klausos ?rengini?, robot?, pasikartojan?io duomen? kaupimo ir i?skleidimo ?ranki?, program?, scenarij? ar kit? pana?iai veikian?i? mechanizm? naudojimas, susietas su Gabenimu susijusiomis sistemomis, yra ai?kiai draud?iamas.

Gr??ti ? vir??

9. Nuorodos

(a) Nuorodos u? svetain?s rib?. Svetain?je gali būti nuorod? ? tre?i?j? ?ali? Svetaines ir ?altinius (kartu - "Nurodytos svetain?s"). ?ios Nurodytos svetain?s pateikiamos tik Jūs? patogumui, o ne kaip UPS suteikiamas toki? Nurodyt? svetaini? turinio patvirtinimas. UPS neteikia joki? duomen? ar garantij? d?l bet kokioje Nurodytoje svetain?je rasto turinio, programin?s ?rangos, paslaugos ar programos teisingumo, tikslumo, veikimo ar kokyb?s. UPS neatsako u? Nurodyt? svetaini? pasiekiamum? ir j? turin? ar veikl?. Jei Jūs nusprend?te pasinaudoti prieiga prie Nurodytos svetain?s, tai darote savo rizika. Be to, Jūs? naudojimuisi nurodytomis svetain?mis galioja taikytinos politikos nuostatos bei naudojimo s?lygos, ?skaitant, bet neapsiribojant, Nurodyt? svetaini? privatumo politik?. (b) Gr??tamosios nuorodos. Pateikti nuorodas ? kitus Svetain?s puslapius nei http://www.obnlxh.icu per grynojo teksto nuorod? grie?tai draud?iama, jei n?ra atskiro nuorod? naudojimo susitarimo su UPS. Bet kokiai svetainei ar kitai priemonei, kuri nurodo ? http://www.obnlxh.icu ar bet kur? ten prieinam? puslap?, draud?iama: (a) kartoti Turin?, (b) naudoti nar?ykl? ar kra?t? aplink? apie Turin?, (c) teigti kokiu nors būdu, kad UPS ar kurie nors jos filialai remia ?i? svetain? ar jos siūlomus produktus, (d) neteisingai pateikti faktus, ?skaitant jos santykius su UPS ar kuriuo nors UPS filialu, (e) pateikti neteising? informacij? apie UPS produktus ar paslaugas, bei (f) naudoti bet kok? UPS ar jos filial? logotip? ar ?enkl? negavus ai?kaus ra?ytinio UPS leidimo.

Gr??ti ? vir??

10. Pateikimai

UPS per Svetain? nepriima nauj? paslaug? ar produkt? id?j?, koncepcij? ar metod? ("Komentarai"). Jei tokie Komentarai gaunami, Jūs pripa??state, kad: (a) jie nebus laikomi konfidencialiais ar ka?kam priklausan?iais nuosavyb?s teise, (b) UPS ir jos filialai ne?sipareigoja i?laikyti ?ios informacijos konfidencialumo, ir (c) UPS tur?s neribot?, neat?aukiam?, pasaulin?, nemokam? teis? tokius Komentarus taikyti, perteikti, atkurti, skelbti, rodyti, platinti ir naudoti bet kokiu pasirinktu būdu.

Gr??ti ? vir??

11. Nutraukimas

Jūs sutinkate, kad UPS savo nuo?iūra gali nutraukti arba sustabdyti Jūs? galimybes naudotis Svetaine, UPS Sistemomis, Informacija, Paslaugomis ir Turiniu, bet kuriuo metu ir d?l bet kokios prie?asties (ar be prie?asties), vien tik savo nuo?iūra, netgi jei prieiga ir naudojimasis toliau leid?iami kitiems. ?vykus tokiam sustabdymui ar nutraukimui, Jūs privalote nedelsdami (a) nustoti naudotis Svetaine, ir (b) sunaikinti kopijas, kurias Jūs galite būti pasidar? i? bet kurios Turinio dalies. Prieiga prie Svetain?s, UPS Sistem?, Informacijos ar Paslaug? po tokio nutraukimo, sustabdymo ar u?draudimo bus laikoma turto valdymo teis?s pa?eidimu. Be to, Jūs sutinkate, kad UPS n?ra atsakinga Jums ar bet kokiai tre?iajai ?aliai u? Jūs? prieigos prie Svetain?s, UPS Sistem?, Informacijos ir (arba) Paslaug? nutraukim? ar sustabdym?.

Gr??ti ? vir??

12. Garantini? ?sipareigojim? atsakomyb?s atsisakymas

UPS NEPATEIKIA JOKI? PAREI?KIM? APIE REZULTATUS, KURIUOS TURITE GAUTI, NAUDODAMIESI SVETAINE, UPS SISTEMOMIS, PASLAUGOMIS, INFORMACIJA AR TURINIU. JūS NAUDOJAT?S JAIS SAVO RIZIKA.

SVETAIN?, UPS SISTEMOS, INFORMACIJA, PASLAUGOS IR TURINYS PATEIKIAMI "KOKIE YRA" PAGRINDU. UPS, JOS LICENCIJ? I?DAV?JAI IR JOS TIEK?JAI PLA?IAUSIA ?STATYMO LEID?IAMA APIMTIMI ATSISAKO VIS? GARANTINI? ?SIPAREIGOJIM?, TIEK AI?KI?, TIEK NUMANOM?, ?STATYMINI? AR KIT?, ?SKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PERKAMUMO GARANTIJAS, NEKENKIM? TRE?I?J? ?ALI? TEIS?MS BEI TINKAMUM? TAM TIKRAM TIKSLUI. UPS IR JOS FILIALAI, LICENCIJ? I?DAV?JAI IR TIEK?JAI NETEIKIA PAREI?KIM? AR GARANTIJ? D?L TURINIO, INFORMACIJOS AR PASLAUG?, TEIKIAM? SVETAIN?JE, AR NAUDOJANTIS SVETAINE ARBA UPS SISTEMOMIS, TIKSLUMO, I?BAIGTUMO, SAUGUMO AR SAVALAIKI?KUMO. INFORMACIJA, KURI? GAVOTE I? SVETAIN?S, NESUKURIA GARANTIJOS, KURI N?RA AI?KIAI I?REIK?TA UPS ?IOSE NAUDOJIMOSI S?LYGOSE.

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEID?IA NUMANOMOS GARANTIJOS APRIBOJIM?, TAD APRIBOJIMAI IR I?IMTYS, ESANTYS ?IAME SKIRSNYJE, GALI BūTI JUMS NETAIKOMI. JEI ESATE VARTOTOJAS, ?IOS NUOSTATOS NETURI ?TAKOS JūS? ?STATYMAIS NUSTATYTOMS TEIS?MS, KURIOS NEGALI BūTI PANAIKINTOS, JEI TOKI? TURITE. JūS SUTINKATE IR PRIPA??STATE, KAD ATSAKOMYB?S IR GARANTINI? ?SIPAREIGOJIM?, PATEIKT? ?IOSE NAUDOJIMOSI S?LYGOSE, APRIBOJIMAI IR I?IMTYS YRA TEISINGI IR PAGR?STI.

Gr??ti ? vir??

13. Atsakomyb?s apribojimas

KIEK LEID?IA TAIKYTINI ?STATYMAI IR TIEK, KIEK KITAIP NUSTATYTA, KAD UPS ATSAKINGA U? BET KOKI? ?AL?, UPS BUS ATSAKINGA TIK U? FAKTIN? ?AL?. KIEK TAI LEID?IA ?STATYMAI, UPS, JOS FILIALAI, LICENCIJ? I?DAV?JAI, TIEK?JAI AR BET KOKIOS TRE?IOSIOS ?ALYS, MIN?TOS SVETAIN?JE, JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI U? ATSITIKTIN?, NETIESIOGIN?, PAVYZDIN?, BAUD?IAM?J? IR I?PLAUKUSI? ?AL?, PRARAST? PELN? ARBA ?AL?, ATSIRADUSI? D?L PRARAST? DUOMEN? AR VEIKLOS PERTRAUKIMO, ATSIRADUSIO D?L NAUDOJIMOSI AR NEGAL?JIMO NAUDOTIS ?IA SVETAINE, UPS SISTEMOMIS, INFORMACIJA, PASLAUGOMIS AR TURINIU, NESVARBU, AR TAI BūT? PAGR?STA GARANTIJA, SUTARTIMI, CIVILIN?S TEIS?S PA?EIDIMU, DELIKTU AR KITU TEISINIU PAGRINDU, IR NEATSI?VELGIANT ? TAI, AR UPS YRA INFORMUOTA APIE TOKIOS ?ALOS GALIMYB?, AR NE. KIEK TAI LEID?IA ?STATYMAI, TEIS?S GYNIMO PRIEMON?S, NUSTATYTOS JUMS ?IOSE NAUDOJIMOSI S?LYGOSE, YRA I?SKIRTIN?S IR APSIRIBOJA TIK AI?KIAI NURODYTOMIS ?IOSE NAUDOJIMOSI S?LYGOSE.

Gr??ti ? vir??

14. Atitiktis ?statymams, ?skaitant eksporto kontrol?

Jūs sutinkate naudotis Svetaine grie?tai laikydamiesi vis? taikytin? ?statym?, nutarim? ir taisykli? reikalavim? ir tokiu būdu, kuris viena?ali?ku UPS sprendimu, neigiamai neveiks UPS bendrov?s geros valios ar reputacijos, ir Jūs nesiimsite veiksm?, d?l kuri? UPS gali būti laikoma pa?eidusi jai taikytinus ?statymus, nutarimus ar taisykles.

UPS ir Svetain? yra ?sikūr? Jungtin?se Valstijose. Jungtin?s Valstijos ir tam tikros kitos jurisdikcijos kontroliuoja produkt? eksport? ir informacij?. Jūs sutinkate laikytis vis? toki? taikytin? apribojim? ir neeksportuoti ar pakartotinai neeksportuoti Turinio (?skaitant bet koki? programin? ?rang? ar Paslaugas) ?alims ar asmenims, kuriems eksportuoti draud?ia Jungtini? Valstij? ar kiti taikytini eksporto kontrol?s ?statymai ar taisykl?s. Jei Jūs pasieksite ir atsisi?site Turin? (?skaitant bet koki? programin? ?rang? ar Paslaugas) arba Informacij?, Jūs patvirtinate, kad Jūs nesate ?alyje, ? kuri? toks eksportas yra draud?iamas, ar kad nesate fizinis arba juridinis asmuo, kuriam toks eksportas draud?iamas. Tik Jūs atsakote u? tinkam? Jūs? jurisdikcijos ?statym? vykdym? ir bet koki? kit? taikytin? ?statym? d?l Turinio importo, eksporto ar reeksporto (?skaitant bet koki? programin? ?rang? ar Paslaugas) vykdym?.

Gr??ti ? vir??

15. ? ateit? orientuotos ataskaitos

I?skyrus ?ia esan?i? istorin? informacij?, ataskaitos, pateiktos ?ioje Svetain?je, yra orientuotos ? ateit?, atsi?velgiant ? reik?m? pagal 1933 m. Vertybini? popieri? akto 27A skirsn? ir 1934 m. Pasikeitimo vertybiniais popieriais akto 21E skirsn?. Tokios orientuotos ? ateit? ataskaitos apima tam tikras rizikas ir netikrum?, ?skaitant ataskaitas, susijusias su UPS ir jos vadovyb?s ketinimais, ?sitikinimais ar esamais lūkes?iais d?l bendrov?s strategini? kryp?i?, perspektyv? ir būsim? rezultat?. Tam tikri veiksniai gali lemti, kad faktiniai rezultatai i? esm?s skirsis nuo t?, kurie pateikti ? ateit? orientuotose ataskaitose, ?skaitant ekonomines ir kitas s?lygas rinkose, kuriose veikiame, mūs? konkurencin? aplink?, ilgalaikius kontrol?s, ekonominius ir kitus poveikius, kylan?ius d?l 2001 m. rugs?jo 11 d. ?vyki?, streik?, darb? sustabdymo ir sul?tinimo akcij?, vyriausybini? taisykli?, aviacinio kuro ir automobili? degal? kain? augimo, cikli?k? ir sezonini? mūs? veiklos rezultat? svyravim? ir kitokio pobūd?io rizikos, kas aptarta bendrov?s dokumentuose, pateiktuose JAV Vertybini? popieri? ir bir?os komisijai, ir kuri? aptarimai yra ?ia ?traukti informavimo tikslais.

Gr??ti ? vir??

16. Jurisdikcija

DID?IAUSIA ?STATYM? LEID?IAMA APIMTIMI JūS ?IUO SUTINKATE, KAD BET KOKIE PROCESINIAI VEIKSMAI, KYLANTYS I? TO AR SUSIJ? SU TUO, KAD JūS NAUDOJOT?S SVETAINE, UPS SISTEMOMIS, INFORMACIJA, PASLAUGOMIS IR TURINIU, BUS NAGRIN?JAMI VALSTIJOS AR FEDERALINIAME TEISME, POS?D?IAUJAN?IAME FULTONO APYGARDOJE, JUNGTINI? AMERIKOS VALSTIJ? D?ORD?IJOS VALSTIJOJE, IR JūS AI?KIAI ATSISAKOTE VIS? PRIE?TARAVIM?, KURIUOS GALITE TUR?TI DABAR AR ATEITYJE D?L BYLOS NAGRIN?JIMO VIETOS AR D?L JURISDIKCIJOS, KURIOJE ?IS TEISMINIS PROCESAS VYKS. JūS SUTINKATE, KAD BET KOKIA PRETENZIJA AR IE?KINYS, KYLANTIS I? TO AR SUSIJ?S SU TUO, KAD JūS NAUDOJOT?S SVETAINE, UPS SISTEMOMIS, INFORMACIJA, PASLAUGOMIS IR (ARBA) TURINIU, TURI BūTI PATEIKTAS PER VIENERIUS (1) METUS PO TO, KADA ATSIRADO TOKIOS PRETENZIJOS AR IE?KINIO PAGRINDAS.

Gr??ti ? vir??

17. Taikytina teis? ir kalba

Did?iausia ?statym? leid?iama apimtimi ?ioms Naudojimosi s?lygoms taikoma D?ord?ijos valstijos Jungtin?se Amerikos Valstijose vidin? materialin? teis?, i?skyrus: (i) D?ord?ijos kolizijos reguliavimo principus; (ii) Jungtini? Taut? Konvencij? d?l tarptautinio preki? pirkimo-pardavimo sutar?i?; (iii) 1974 m. Konvencij? d?l ie?kinio senaties tarptautinio preki? pirkimo-pardavimo sutarties atveju; ir (iv) 1980 m. baland?io 11 d. Vienos protokol?, pakeitus? 1974 m. Konvencij?. Did?iausia ?statym? leid?iama apimtimi ?ioms Naudojimosi s?lygoms taikoma kalba yra angl?. Vertimai ? kitas kalbas yra pateikti Jūs? patogumui, o versij? angl? kalba galite per?iūr?ti: (a) gr??? ? pasirinktos ?alies nam? puslap?, (b) pasirink? angl? kalbos nuorod? puslapio vir?uje, ir (c) tada paspaud? puslapio apa?ioje esan?i? nuorod? ? Svetain?s Naudojimo s?lygas, esan?i? puslapio apa?ioje.

Gr??ti ? vir??

18. Bendrosios s?lygos

Jūs negalite perleisti ?i? Naudojimosi s?lyg? ar bet kokios savo naudos, teisi? ar ?sipareigojim? pagal ?ias naudojimosi s?lygas. Jei kuri? nors ?i? Naudojimosi s?lyg? nuostat? kompetentingos jurisdikcijos teismas pripa?ins negaliojan?ia, jos negaliojimas nepaveiks likusi? ?i? Naudojimosi s?lyg? nuostat? galiojimo, kurios galios ir bus taikomos visa apimtimi. Joks ?i? Naudojimosi s?lyg? atsisakymas nebus suprantamas kaip tolimesnis ar nuolatinis toki? nuostat? ir s?lyg? arba kurios nors kitos nuostatos ar s?lygos atsisakymas.

Gr??ti ? vir??

19. Rašytinis dokumentas

Jūs galite i?saugoti ?ias Naudojimosi s?lygas ra?ytine forma, atsispausdindami jas sau, ir Jūs atsisakote vis? kit? reikalavim?, kad ?i? Naudojimosi s?lyg? tikrumas būt? ?rodytas ra?ytiniu dokumentu.

Gr??ti ? vir??

20. Visas susitarimas

I?SKYRUS TAI, KAS AI?KIAI NUMATYTA ATSKIRU LEIDIMU, PASLAUG? AR KITU RA?YTINIU SUSITARIMU TARP JūS? IR UPS AR PATEIKTA TAIKOMAME UPS KAIN? IR PASLAUG? VADOVE AR UPS TARIFUOSE, ?IOS NAUDOJIMOSI S?LYGOS SUDARO VIS? SUSITARIM? TARP JūS? IR UPS D?L SVETAIN?S, UPS SISTEM? IR KITOS PROGRAMIN?S ?RANGOS BEI PASLAUG?, INFORMACIJOS IR JOJE PATEIKTO TURINIO, NAUDOJIMO, IR PAKEI?IA VISUS ANKSTYVESNIUS APTARIMUS, PRANE?IMUS, POKALBIUS IR SUSITARIMUS, SUSIJUSIUS SU ?IUO KLAUSIMU.

Gr??ti ? vir??

21. Kvebeko gyventojams

?alys teigia, kad jos reikalavo, jog ?ios Naudojimosi s?lygos ir visi su tuo susij? dokumentai, dabartiniai ar būsimi, būt? sura?yti tik angl? kalba.

Les parties déclarent par les présentes qu'ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Gr??ti ? vir??

22. Klient? aptarnavimas

Su Svetaine susijusius klausimus ir komentarus galima pateikti UPS Klient? aptarnavimo centrui.

Gr??ti ? vir??
破解版安卓手机游戏下载 牛米网 辽宁快乐12任二推荐号 江西十一选五走势图 新疆11选5前三走势图带连线 吉林快3今日预测快赢网 浙江舟山体彩飞鱼开奖 江西11选5单期在线计划 快乐12遗漏数据查询 广西十一选五开奖结果查询 吉林11选5任选3技巧 浙江11选5爱彩人 佳永配资 山东11选5技巧稳赚高手 股票配资平台搭建 广东十一选5走势图 北京快乐8官方平台