Privatumo nuostatos

Paskutinis atnaujinimas: 2018 m. gegu??s 22 d.

Mes, „United Parcel Service, Inc.“, mūs? patronuojamosios ir susijusios bendrov?s (kartu „UPS“), atsi?velgiame ? Jūs? privatumo interesus.

Mūs? privatumo pareiškime aprašyta, kokio tipo asmenin? informacij? renkame apie savo klientus, kaip galime naudoti t? informacij? ir su kuo galime ja dalytis. Pareiškime taip pat aprašytos priemon?s, kuri? imam?s asmeninei informacijai apsaugoti. Be to, nurodyta, kaip galite prašyti i) pasiekti arba pakeisti mūs? turim? Jūs? asmenin? informacij?, ii) atšaukti mums anks?iau duot? sutikim?, iii) nebesi?sti Jums tam tikr? pranešim? ir iv) atsakyti ? galimus Jūs? klausimus apie mūs? privatumo praktik?. Šis pareiškimas netaikomas „UPS Store“ ir jokioms kitoms ma?menin?s prekybos vietoms.  Šis pareiškimas netaikomas jokioms „United Parcel Service, Inc.“ patronuojamosioms ir susijusioms bendrov?ms, kurios turi nuosavus privatumo pareiškimus, ?skaitant „UPS Store“ ar bet kuri? kit? ma?menin?s prekybos viet?.

Mūs? privatumo praktika ?vairiose mūs? veiklos šalyse ir teritorijose gali skirtis, atsi?velgiant ? vietos praktik? ir teisinius reikalavimus.

Šaliai skirt? informacij? galite pamatyti pasirink? toliau pateikt? priedo nuorod?.

Nuorodomis galite pereiti prie atitinkam? skyri?.

Mūs? gaunama informacija

Galime gauti asmenin?s informacijos apie savo klientus (pvz., vard?, pavard?, kontaktinius duomenis ir mok?jimo informacij?), kai tai susij? su ?vairia veikla, pvz., i) naudojimusi „UPS“ svetain?mis ir programomis, ii) siunt? ve?imo veikla, ?skaitant siunt? pristatym? ir pa?mim?, iii) prašymais sekti siuntas arba atsakyti ? klausimus, iv) renginiais, kuriuose dalyvaujame, v) reklaminiais bei kitokiais pasiūlymais ir vi) skambu?i? ? klient? aptarnavimo ir apskaitos centrus ?rašais.

Galime gauti ir ši? tip? asmenin? informacij?:

 • asmens ar verslo kontaktin? informacij? (pvz., vard?, pavard?, ?mon?s pavadinim?, fizin? adres?, el. pašto adres? ir telefono ar fakso numer?);
 • siunt? ve?imo informacij? (pvz.: i) tokius su siunt? ve?imu susijusius kontaktinius duomenis kaip siunt?jo, gav?jo ir (arba) kaimyno (naudojantis „UPS My Choice“ funkcija „palikti kaimynui“) vardas bei pavard?, fizinis adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris, ii) paraš? pristatymui ?rodyti, iii) „UPS“ paskyros numer? ir iv) mums pateikt? informacij?, padedan?i? patekti ? vietas, kuriose teikiame paslaugas) ir mums suteikt? informacij? apie tam tikr? siunt? turin?, ta?iau tik tiek, kiek būtina ?inomos tapatyb?s asmeniui susieti su tuo turiniu;
 • informacij?, pagal kuri? galime greitai patikrinti asmens tapatyb?;
 • kit? asmen?, kuriems esame prašomi si?sti informacij?, vardus, pavardes, el. pašto adresus ir telefon? numerius;
 • atsakant ? apklausas pateikiam? informacij?;
 • „UPS“ gamini? ir paslaug? naudotojo vard?, slapta?od? ir kit? prisijungimo informacij?;
 • socialini? tinkl? slapyvard?ius, turin? ir kitus duomenis, skelbiamus mūs? oficialiuose socialini? tinkl? puslapiuose ar kitur internete (pvz., kitose viešose vietose), ir informacij? (pvz., el. pašto adresus ir kit? informacij?, kuria leid?iate dalytis), kuri? gauname per su „UPS“ susijusias socialini? tinkl? program?les, priemones, valdiklius ir ?skiepius (?skaitant tre?i?j? šali? prisijungimo paslaugas, pvz., „Prisijungti per „Facebook“);
 • Jūs? mobiliojo ?renginio geografin?s vietos informacij?, jeigu naudojat?s tam tikromis program?li? funkcijomis;
 • mok?jimo informacij? (?skaitant mok?jimo kortel?s duomenis ir internetini? mok?jimo paslaug? numer? bei mok?jimo adres?) ir finansin? informacij? (pvz., banko s?skaitos numer?);
 • mokes?i? registracijos numer?, kai prašote gamini? ar paslaug?, kuriems būtina ši informacija, arba siejant su tam tikromis reklamin?mis akcijomis ar priz? traukimais;
 • kitus asmens duomenis, kurie mums gali būti pateikti siekiant gauti „UPS“ gamin? ar paslaug?.

Taip pat gauname naudotoj? asmenin? informacij? iš savo klient?, kad gal?tume teikti paslaugas. Galime gauti asmenin? informacij? iš tre?i?j? šali?, ?skaitant viešas duomen? bazes, socialini? tinkl? platformas arba tre?i?sias šalis partneres, pvz., analiz?s arba rinkodaros paslaug? teik?jus.

Paimdami ar pristatydami siunt?, teikdami kitas paslaugas galime gauti duomen? apie fizin? viet?. Tai gali būti, pvz., duomenys, nurodantys tikr? fizinio adreso viet?, pasinaudojant tokia informacija kaip GPS duomenys, geokodai, platumos bei ilgumos informacija ir ?vairi? viet? vaizdai.

Be to, kai lankot?s mūs? svetain?se, naudojate mūs? program?les arba su „UPS“ susijusias priemones, valdiklius ar ?skiepius, galime rinkti tam tikr? informacij? automatin?mis priemon?mis, pvz., naudodami slapukus ar tinklalapio indikatorius. Taip renkama informacija yra IP adresas, unikalus ?renginio identifikatorius, naršykl?s parametrai, ?renginio parametrai, operacin?s sistemos duomenys, kalbos parinktys, nuorod? URL adresai, informacija apie atliktus veiksmus, veiksm? data bei laikas. Slapukas yra tekstinis failas, kur? svetain? siun?ia ? lankytojo kompiuter? ar kit? prie interneto prijungt? ?rengin?, kad unikaliai identifikuot? lankytojo naršykl? arba naršykl?je išsaugot? informacij? ar nuostatas. Tinklalapio indikatorius, dar vadinamas interneto gaire, pikselio gaire arba skaidriuoju GIF, susieja tinklalapius arba program?les su ?iniatinklio serveriais ir gali būti naudojamas informacijai perduoti atgal ? ?iniatinklio server?. Šiais automatiniais rinkimo būdais gauname ir ?rašome duomenis apie spustel?jim? sraut?, kad gal?tume su?inoti naudojimo tendencijas. Galime susieti tam tikrus automatin?mis priemon?mis surinkt? duomen? elementus, pvz., informacij? apie Jūs? naršykl?, su kita mūs? gauta informacija, kad ?inotume, pvz., ar perskait?te mūs? išsi?st? el. laišk?. Taip pat galime naudotis tre?i?j? šali? analiz?s priemon?mis, kurios renka informacij? apie lankytoj? srautus mūs? svetain?se ar program?l?se. Jūs? naršykl? gali Jums nurodyti, kaip gauti persp?jim? apie tam tikr? tip? slapuk? gavim? arba kaip apriboti ar u?drausti tam tikr? tip? slapukus. Ta?iau atminkite, kad be slapuk? galbūt negal?site naudotis visomis svetaini? ar program?li? funkcijomis. Kai naudojamasi mūs? svetain?mis ir program?l?mis, tiek mes, tiek kiti (pvz., mūs? reklamos tinklai) gali rinkti asmenin? informacij? apie mūs? lankytoj? veiksmus internete per laik? ir iš tre?i?j? šali? svetaini?.

Tre?i?j? šali? program?li?, priemoni?, valdikli? ir ?skiepi? (pvz., „Facebook“ mygtuko „Patinka“) mūs? svetain?se ir program?l?se teik?jai taip pat gali naudoti automatines informacijos apie Jūs? naudojim?si tomis funkcijomis rinkimo priemones. Šiai informacijai gali būti taikoma ši? tiek?j? privatumo politika ar pareiškimai.

Gr??ti ? vir??

Kaip naudojame gaunam? informacij?

Gaunam? informacij? galime naudoti toliau išvardytais tikslais.

 • Siuntoms paimti, pristatyti ir sekti.
 • Jūs? prašomiems gaminiams ir paslaugoms teikti (pvz., logistikai, tiekimo grandinei tvarkyti, muitin?s procedūroms atlikti ir brokeri? bei finansin?ms paslaugoms teikti).
 • Mokes?iams apdoroti ir surinkti.
 • Siekdami teikti pagalb? klientams ir atsakyti bei bendrauti su Jumis d?l prašym?, klausim? ir komentar?.
 • Siekdami Jums si?sti atnaujint? sekimo informacij? (iš „UPS“ ir (arba) verslo partneri?) ir pad?ti Jums pasirinkti patogias pristatymo parinktis.
 • Jūs? „UPS“ paskyrai sukurti ir tvarkyti (?skaitant Jūs? internetin? paskyr? UPS.com svetain?je ir ?vairias jos funkcijas, pvz., adres? knygel? ir UPS s?skait? centr?).
 • Siekdami siūlyti Jums gaminius ir paslaugas, kurios, kaip manoma, gal?t? Jus dominti.
 • Nor?dami pranešti apie specialius renginius, programas, apklausas, konkursus, priz? traukimus ir kitus pasiūlymus ar reklamines akcijas, administruoti Jūs? dalyvavim? juose.
 • Sudaryti galimyb? Jums skelbtis mūs? tinklaraš?iuose ir bendrauti su „UPS“ per socialinius tinklus.
 • Si?sti informacij? Jūs? adresatams, jei to paprašote.
 • Tvarkyti su mūs? paslaugomis susijusias pretenzijas.
 • Vykdyti, vertinti ir tobulinti savo versl? (kurti naujus gaminius ir paslaugas; tvarkyti ryšius; ?vertinti pardavimo, rinkodaros ir reklamos veiksmingum?; analizuoti ir tobulinti savo gaminius, paslaugas, svetaines bei program?les; u?tikrinti savo tinkl? ir informacijos sistem? saugum?; vykdyti apskaitos, audito, s?skaitybos, suderinimo ir surinkimo veikl?; tobulinti bei palaikyti savo paslaug? klientams kokyb?).
 • Duomen? analizei atlikti (?skaitant rinkos ir klient? tyrimus bei analiz?, tendencij? analiz? ir profiliavim?, finansin? analiz? ir asmenin?s informacijos pavertim? anonimine).
 • Saugoti nuo suk?iavimo ir kitos draud?iamos arba neteis?tos veiklos, ieškini? ir kitos atsakomyb?s, tai nustatyti ir u?kirsti tam keli?.
 • Laikytis taikom? teisini? reikalavim? ir savo taisykli?.
 • Parengti, vykdyti ir ginti teisinius ieškinius.
 • Steb?ti ir pranešti apie reikalavim? laikymosi trūkumus.

Be to, naudojame slapukais, tinklalapio indikatoriais ir kitomis automatin?mis priemon?mis internete surinkt? informacij? tokiais tikslais: i) naudotoj? apsilankymams mūs? svetain?se ir program?l?se suasmeninti, ii) siekdami teikti mūs? naudotoj? interesams pritaikyt? turin? (?skaitant reklam?) pagal tai, kaip naudotojai naršo mūs? svetaines bei program?les, iii) savo verslui tvarkyti. Automatin?mis priemon?mis surenkamus duomenis galime papildyti informacija apie Jūs? viet? (pvz., Jūs? pašto kodu), kad teiktume Jums turin?, kuris gali Jus dominti. Ši? informacij? taip pat naudojame techniniams ir paslaug? nesklandumams diagnozuoti, savo svetain?ms ir program?l?ms administruoti, savo svetaini? ir program?li? naudotojams nustatyti, demografinei informacijai apie mūs? naudotojus rinkti. Spustel?jim? srauto duomenis naudojame nor?dami su?inoti naudojimosi tendencijas ir išsiaiškinti, kaip gal?tume pritaikyti savo svetaines ir program?les, kas jos geriau atitikt? naudotoj? poreikius. Mūs? svetain?s ir program?l?s nepritaikytos reaguoti ? naršykli? prašymus nesekti.

Gr??ti ? vir??

Reklama pagal interesus

Savo svetain?se ir program?l?se galime rinkti informacij? apie Jūs? veikl? internete ir panaudoti j? Jūs? asmeniniams interesams pritaikytiems reklaminiams pasiūlymams apie gaminius ir paslaugas teikti. Šiame mūs? privatumo pareiškimo skyriuje pateikta išsamesn?s informacijos ir paaiškinta, kaip galite pasinaudoti savo galimyb?mis.

Svetain?se galite matyti tam tikras reklamas, nes dalyvaujame reklaminiuose tinkluose. Reklaminiai tinklai suteikia mums galimyb? pritaikyti pranešimus naudotojams demografin?mis, interesais pagr?stomis ir kontekstin?mis priemon?mis. Šie tinklai seka Jūs? veikl? internete per laik?, rinkdami informacij? automatin?mis priemon?mis, ?skaitant slapuk?, ?iniatinklio serveri? ?urnal? ir tinklalapio indikatori? naudojim?. Tinklai naudoja ši? informacij?, kad rodyt? Jums reklam?, kuri gali būti pritaikyta pagal asmeninius Jūs? interesus. Mūs? reklaminiai tinklai gali rinkti informacij? apie Jūs? apsilankymus svetain?se, kurios dalyvauja atitinkamuose reklaminiuose tinkluose, pvz., Jūs? ?iūrimus puslapius ar reklam? ir svetain?se atliekamus veiksmus. Šie duomenys renkami tiek mūs? svetain?se, tiek tre?i?j? šali? svetain?se, kurios dalyvauja reklaminiuose tinkluose. Šis procesas mums taip pat padeda sekti rinkodaros veiksmingum?. Nor?dami su?inoti, kaip atsisakyti ši? reklamini? tinkl? pagal interesus pritaikyt? reklam?, paspauskite ?ia.

Gr??ti ? vir??

Informacija, kuria dalijam?s

Neprekiaujame ir kitaip nesidalijame Jūs? asmenine informacija, išskyrus atvejus, aprašytus šiame privatumo pareiškime. Nor?dami teikti pa?mimo ir pristatymo paslaugas dalijam?s siunt? ve?imo informacija su tre?iosiomis šalimis, pvz., ve??jais, adresatais, tre?i?j? šali? mok?tojais ir gav?jais. Asmenine informacija dalijam?s ir su tre?iosiomis šalimis, kurios teikia paslaugas mūs? vardu ir pagal mūs? nurodymus. Šioms tre?iosioms šalims neleid?iame naudoti ar atskleisti informacijos, išskyrus tiek, kiek būtina teikiant paslaugas mūs? vardu ar laikantis teisini? reikalavim?.

Gaunama asmenine informacija galime dalytis ir su savo susijusiomis bendrov?mis, atstovais, perpardav?jais ir bendros rinkodaros partneriais. Šie subjektai, ?ia bendrai vadinami „UPS“ verslo partneriais, gali naudoti informacij? šiame privatumo pareiškime aprašytais tikslais. Galime dalytis duomenimis apie fizin? viet? su savo „UPS“ verslo partneriais ir kitomis tre?iosiomis šalimis, kad, pvz., pagerintume vietines paslaugas ir parengtume tikslius ir naujausius ?em?lapius. Be to, išskyrus toliau aprašytus atvejus ir jei neprieštaraujate, galime dalytis kita asmenine informacija su tre?iosiomis šalimis, kurios n?ra „UPS“ verslo partneriai, t? šali? savais tikslais, pvz., siūlant Jus galin?ius sudominti gaminius ar paslaugas.

Per tre?i?j? šali? program?les, priemones, valdiklius ir ?skiepius renkam? informacij? (pvz., per tre?i?j? šali? prisijungimo paslaugas gaunam? informacij? arba susijusi? su naudojimusi „Facebook“ mygtuku „Patinka“) renka tiesiogiai t? funkcij? teik?jai. Šiai informacijai taikomos t? funkcij? teik?j? privatumo taisykl?s ir „UPS“ neatsako u? t? tiek?j? informacijos praktik?.

Daugelis mūs? klient? mums patiki vis? savo tiekimo grandin? ar jos dal?. Pasitelkdami savo krovini? ve?imo ir logistikos verslo padalinius tvarkome šias tiekimo grandines, sutelkdami d?mes? ? tiekimo grandin?s optimizavimo, krovini? ve?imo ir tarptautin?s prekybos bei brokeri? paslaugas mūs? klientams visame pasaulyje (?skaitant plat? ve?imo sprendim? asortiment?, pvz., oro, jūr? ar sausumo transportu). Taip pat suteikiame informacini? technologij? sistemas ir platinimo infrastruktūr?, pritaikytas unikalioms savit? sri?i?, pvz., sveikatos apsaugos, technologij? ir vartotoj? / ma?menos verslo, tiekimo grandin?ms. Teikdami krovini? ve?imo ir logistikos paslaugas galime gauti, naudoti ir atskleisti savo klient? vartotoj? asmenin? informacij?. Tokiais atvejais informacij? apdorojame remdamiesi savo susitarimu su klientu.

Informacij? apie Jus galime atskleisti ir šiais atvejais: i) jei tai padaryti reikalauja ?statymai, kiti teis?s aktai ar teisin? procedūra (pvz., teismo nurodymas ar šaukimas), ii) atsakydami ? vyriausybini? agentūr?, pvz., teis?saugos institucij?, reikalavim? arba iii) kai mes manome, kad atskleisti būtina ar tikt? norint apsaugoti nuo fizin?s ?alos arba finansini? nuostoli? ar siejant su ?tariamos arba faktin?s neteis?tos veiklos tyrimu. Pasiliekame sau teis? perduoti vis? mūs? apie Jus turim? informacij?, jei parduodame ar perduodame vis? savo versl? arba turt? ar jo dal? (?skaitant reorganizavim?, išformavim? ar likvidavim?).

Gr??ti ? vir??

Jūs? parinktys

Siūlome Jums tam tikrus pasirinkimus d?l mūs? bendravimo ir d?l to, koki? informacij? gausime iš Jūs?. Galite pasirinkti negauti iš mūs? rinkodaros pranešim? el. paštu, paspausdami prenumeratos atsisakymo nuorod? mūs? rinkodaros el. laiškuose, paspausdami toliau esan?i? nuorod? „El. laišk? prenumeratos atsisakymas“, pakeisdami savo el. pašto nuostatas savo profilio skiltyje „Mano „UPS“ arba kreipdamiesi ? mus kaip nurodyta tolesniame skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“. Taip pat galite paprašyti mūs? nebesi?sti Jums kit? rinkodaros pranešim? kreipdamiesi ? mus, kaip nurodyta tolesniame skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“, ir mes Jūs? prašym? ?vykdysime. Pagal skyriuje „Mūs? dalijamasis informacija“ galimus pasirinkimus galite atšaukti savo sutikim? arba u?drausti dalijim?si tam tikra informacija paspausdami toliau esan?i? nuorod? „Privatumo nuostat? centras“ arba kreipdamiesi ? mus, kaip toliau nurodyta. Be to, kaip reikalauja teis?s aktai, galite bet kada d?l teis?t? prie?as?i? nemokamai u?drausti apdoroti Jūs? asmenin? informacij? ir nuo to momento taikysime Jūs? nuostatas.

El. lai?k? prenumeratos atsisakymas

Privatumo nuostat? centras

Nor?dami daugiau su?inoti apie tai, kaip atsisakyti reklaminio tinklo reklamos pagal interesus, apsilankykite vartotojo atsisakymo puslapyje adresu:

Perskaityti internetin?s elgesiu paremtos reklamos savireguliavimo principusAtidarykite nuorod? naujame lange

Jei gyvenate Kalifornijoje, galite prašyti mūs? nesidalyti Jūs? asmenine informacija su tam tikrais mūs? filialais ir kitomis tre?iosiomis šalimis j? rinkodaros tikslais. Pasakykite mums savo nuostat? kreipdamiesi ? mus, kaip toliau nurodyta.

Gr??ti ? vir??

Prieiga ir taisymas

Pagal taikomus teis?s aktus i) galite gauti tam tikr? mūs? turimos Jūs? asmenin?s informacijos kopij? ir atnaujinti t? informacij? arba pataisyti jos netikslumus per „Mano „UPS“ paskyr? svetain?je UPS.com arba ii) galite tur?ti teis? pamatyti mūs? turim? Jūs? asmenin? informacij? kreipdamiesi ? mus, kaip nurodyta šio privatumo pareiškimo skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“. Nor?dami apsaugoti Jūs? privatum? ir išlaikyti saugum?, prieš suteikdami prieig? prie informacijos, mes imam?s priemoni? Jūs? tapatybei patvirtinti ir (arba) galime paprašyti Jūs? pateikti kit? duomen?. Be to, jeigu manote, kad mūs? turima Jūs? asmenin? informacija yra netiksli, pagal taikomus teis?s aktus galite tur?ti teis? reikalauti, kad juos pakeistume arba papildytume, kreipdamiesi ? mus, kaip toliau nurodyta.

Gr??ti ? vir??

?UPS“ nepriklausan?ios vietos ir paslaugos

Jūs? patogumui ir informacijai mūs? svetain?se ir program?l?se gali būti nuorod? ? „UPS“ nepriklausan?ias vietas, kurias gali administruoti su „UPS“ nesusijusios bendrov?s. Tos bendrov?s gali tur?ti nuosavas privatumo taisykles ar pareiškimus, kuriuos Jums grie?tai rekomenduojame perskaityti. Mūs? paslaugos taip pat gali būti prieinamos per tre?i?j? šali? platformas (pvz., program?li? parduotuves) arba kitais tre?i?j? šali? kanalais. Mes neatsakome u? t? „UPS“ nepriklausan?i? viet? ar paslaug? privatumo praktik?.

Gr??ti ? vir??

Duomen? perdavimas

Mes galime perduoti apie Jus renkam? asmenin? informacij? kitoms šalims, nei ta, kurioje tie duomenys iš prad?i? buvo surinkti. Tos šalys gali netur?ti toki? pa?i? duomen? apsaugos teis?s akt? kaip ta šalis, kurioje Jūs iš prad?i? pateik?te informacij?.

Perduodami Jūs? asmenin? informacij? kitoms šalims mes saugosime tuos duomenis, kaip aprašyta šiame privatumo pareiškime ir laikydamiesi taikom? teis?s akt?. Mes naudojame sutartyse numatyt? apsaug? asmeninei informacijai perduoti ? ?vairias jurisdikcijas (?skaitant, pvz., Europos Komisijos standartines sutar?i? nuostatas).

Gr??ti ? vir??

Kaip saugome asmenin? informacij?

Mes turime administracini?, technini? ir fizini? apsaugos priemoni?, skirt? apsaugoti Jūs? pateikt? asmenin? informacij? nuo atsitiktinio, neteis?to ar neleistino sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, prieigos, atskleidimo ar naudojimo. Nors imam?s priemoni? leisti prieig? ? savo infrastruktūr? ir transporto priemones tik ?galiotiems asmenims, pakuot?s ar laiško išor?je esanti informacija gali būti matoma pašaliniams.


Gr??ti ? vir??

Mūs? privatumo parei?kimo naujiniai

Šis privatumo pareiškimas gali būti periodiškai atnaujinamas iš anksto Jums nepranešus, jei pasikeist? mūs? asmenin?s informacijos politika. Savo svetain?se paskelbsime aiškiai matom? pranešim?, kad informuotume Jus apie bet kokius reikšmingus mūs? privatumo pareiškimo pasikeitimus, o pareiškimo viršuje nurodysime, kada jis paskutin? kart? buvo atnaujintas.

Gr??ti ? vir??

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite koki? nors klausim? ar pastab? apie š? privatumo pareiškim? arba nor?tum?te, kad mes atnaujintume apie Jus turim? informacij? ar Jūs? nuostatas, kreipkit?s ? mus el. paštu per el. pašto program?.

Susisiekite su mumis

Be to, mums galite rašyti adresu:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Officer
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
Jungtin?s Amerikos Valstijos

Jei gyvenate Europoje, rašykite adresu:

UPS Europe SA
Attention: Data Protection Officer
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200
Belgija

Be to, jei gyvenate Europos ekonomin?je erdv?je, galite nustatyti susijus? savo asmenin?s informacijos valdytoj? pagal EEE priedo skyri? „Susij?s duomen? valdytojas“.

Gr??ti ? vir??

"UPS". Privatumo parei?kimas. EEE priedas

Jeigu gyvenate Europos ekonomin?je erdv?je (EEE), mūs? atliekamam Jūs? asmenin?s informacijos apdorojimui galioja toliau nurodytos papildomos EEE skirtos nuostatos. EEE gyventojams šio EEE priedo nuostatos turi pirmenyb? prieš prieštaraujan?ias privatumo pareiškimo nuostatas.

Susij?s duomen? valdytojas

Be "United Parcel Service, Inc.", asmenin? informacij? renka EEE esan?ios mūs? patronuojamosios ir susijusios bendrov?s.

Jūs? asmenin?s informacijos susij?s duomen? valdytojas yra "UPS" bendrov?, nurodyta Jūs? gyvenamai šaliai s?raše:

"UPS" duomen? valdytojai Atidarykite nuorod? naujame lange

Galite kreiptis ? šiuos duomen? valdytojus, kaip nurodyta poskyryje „Kaip su mumis susisiekti“.

Mūs? gaunama informacija

Mes apdorojame kit? asmen?, kuriems mūs? prašoma si?sti informacij?, vardus, pavardes, el. pašto adresus ir telefono numerius, laikydami, kad tuos duomenis pateik?s asmuo j? gavo laikydamasis galiojan?i? teis?s akt?. Jeigu ši prielaida klaidinga, neprašykite mūs? si?sti informacijos tre?iosioms šalims Jūs? vardu.

Mums reikalingi tam tikri Jūs? duomenys, kad gal?tume teikti paslaugas, pvz., adreso, kad gal?tume pristatyti siuntas, arba Jūs? IP adreso, kad gal?tum?te naudotis mūs? svetaine ar program?l?mis.  Be to, mes pagal teis?s aktus privalome rinkti tam tikr? informacij?, pvz., ar siuntoje n?ra pavojing? med?iag?.  Kai tokia informacija būtina, mes galime negal?ti suteikti Jums paslaug?, jeigu tos informacijos nepateiksite.

Pagal galiojan?ius teis?s aktus, prieš rinkdami informacij? automatin?mis priemon?mis, naudodamiesi slapukais ar panašiomis priemon?mis, mes galime gauti Jūs? sutikim? atskirai. Nor?dami daugiau su?inoti apie slapukus ir panašias priemones, skaitykite mūs? Slapuk? taisykles.

Kaip naudojame gaunam? informacij?

Jūs? asmenin? informacij? renkame, naudojame, perduodame arba atskleid?iame remdamiesi šiais ir kitais teisiniais pagrindais: i) sutar?iai su Jumis vykdyti, ii) rinkodarai, savo paslaugoms tobulinti ir kitais teis?tais verslo interesais, iii) laikytis teisini? ?sipareigojim? ir iv) ginti Jūs? ir kit? asmen? esminius interesus. Atitinkami tikslai, kuriais mes apdorojame Jūs? asmenin? informacij?, sistemiškai ?traukiami ? privatumo pareiškimo skyri? „Kaip naudojame gaunam? informacij?“.

Jūs? asmenin? informacij? galime apdoroti remdamiesi Jūs? sutikimu, jeigu to reikalaujama pagal teis?s aktus. Jeigu prašome Jūs? sutikimo, informuosime Jus apie numatom? Jūs? duomen? apdorojimo tiksl?. Atkreipkite d?mes?, kad, jeigu pasirinksite atsiimti savo sutikim?, galite negal?ti dalyvauti arba naudotis mūs? programomis, paslaugomis ir iniciatyvomis, kurioms dav?te sutikim?.  Mes taip pat galime naudoti apie Jus gaunam? informacij? kitais būdais, kuriuos konkre?iai nurodome rinkdami t? informacij?.

Duomen? i?laikymas

Jūs? asmenin? informacija nebus laikoma ilgiau, nei reikia tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, arba kaip reikalaujama pagal galiojan?ias išlaikymo taisykles ir (arba) laikantis galiojan?i? teis?s akt?.  Mūs? išlaikymo taisykl?s atitinka vietos nuostatus d?l ribojimo laikotarpi? ir „UPS“ nacionalini? ?stat? ?sipareigojimus.

Tarptautinis duomen? perdavimas

Jeigu gyvenate Europos ekonomin?je erdv?je, mes galime perduoti Jūs? asmenin? informacij? ? šalis, kurios, Europos Komisijos vertinimu, nesuteikia pakankamos apsaugos, ?skaitant JAV. Tokio perdavimo atveju „UPS“ sutartimis imasi būtin? priemoni?, kad u?tikrint? reikiamo lygio apsaug? Jūs? asmeninei informacijai (?skaitant, pvz., standartines sutar?i? nuostatas). Daugiau informacijos apie „UPS“ tarptautinio duomen? perdavimo praktik? ir min?tas sutar?i? priemones galite su?inoti iš mūs?, pasinaudodami ankstesnio skyriaus „Kaip su mumis susisiekti“ kontaktiniais duomenimis.

Teis?s, susijusios su Jūs? asmenine informacija

Be pirmiau nurodytos prieigos ir pataisymo teis?s (pagrindin?s šio pareiškimo dalies skyriuje „Prieiga ir taisymas“), turite i) teis? prašyti perduoti mums pateikt? savo asmenin? informacij? Jums ar kitai bendrovei, ii) teis? prieštarauti d?l bet kokio Jūs? asmenin?s informacijos naudojimo ar atskleidimo, iii) teis? atsiimti savo sutikim? d?l Jūs? asmenin?s informacijos apdorojimo pagal Jūs? sutikim?, iv) teis? prašyti pašalinti Jūs? asmenin? informacij? ir v) teis? prašyti, kad mes apribotume Jūs? asmenin?s informacijos apdorojim?.

Šiomis teis?mis galite pasinaudoti nemokamai, nebent prašymas būt? nepagr?stas, perteklinis ar kitaip abejotinas, pvz., da?nai pasikartojantis. Tam tikromis aplinkyb?mis mes galime atsisakyti veikti arba apriboti Jūs? teises, kai leid?ia teis?s aktai. Prieš „UPS“ pateikiant Jums koki? nors informacij? arba taisant bet kokius netikslumus, mes galime paprašyti Jūs? patvirtinti savo tapatyb? ir (arba) suteikti kit? duomen?, kad pad?t? mums ?vykdyti Jūs? prašym?. Nor?dami pasinaudoti savo teis?mis kreipkit?s mus pasinaudodami ankstesnio skyriaus „Kaip su mumis susisiekti“ kontaktiniais duomenimis. Visais atvejais turite teis? pateikti skund? Duomen? apsaugos tarnybai.

Gr??ti ? vir??
破解版安卓手机游戏下载 深圳风采2013102 爱彩乐江西十一选五走势图 股票下跌放量好不好 加拿大28组合预测99 急速赛车单机 优质股票推荐 快3彩票 彩票排列五计划 上海11选5有什么诀窍吗 吉林十一选五开奖结果 短线选股策略与技巧 黑龙江22选5规则 广西十一选五官方下载 四川福彩快乐12走势图 北京pk10前三投注技巧 上海快三开奖查询快500期