Ujednání o ochraně soukromí

Poslední aktualizace: 22. května 2018

My ve spole?nosti United Parcel Service, Inc. spolu s našimi pobo?kami a dce?inými spole?nostmi (souhrnně dále jako „spole?nost UPS“) respektujeme vaše obavy týkající se osobních údaj?.

Toto prohlášení o ochraně osobních údaj? uvádí, jaké typy osobních údaj? o spot?ebitelích shroma??ujeme, jak tyto údaje m??eme pou?ívat a s kým je m??eme sdílet. Toto prohlášení také popisuje opat?ení, která v rámci ochrany osobních údaj? ?iníme. Dále vám sděluje, jakým zp?sobem nás m??ete po?ádat o (i) p?ístup nebo změnu svých osobních údaj?, které uchováváme, (ii) odvolání souhlasu, který jste nám p?edtím udělili, (iii) ukon?ení zasílání ur?ité komunikace a (iv) zodpovězení p?ípadných dotaz? na naše postupy v oblasti nakládání s osobními údaji. Toto prohlášení neplatí pro UPS Store nebo jakoukoli jinou maloobchodní pobo?ku.  Neplatí pro dce?iné spole?nosti nebo pobo?ky spole?nosti United Parcel Service, Inc., které mají vlastní prohlášení o ochraně osobních údaj?, a to v?etně UPS Store nebo jiné maloobchodní pobo?ky.

Naše postupy v oblasti nakládání s osobními údaji se mohou v r?zných zemích nebo na r?zných územích, kde p?sobíme, lišit a odrá?et místní zvyklosti a právní po?adavky.

Informace pro konkrétní země m??ete zobrazit výběrem odkazu na dodatek ní?e.

Výběrem některého z následujících odkaz? p?ejdete na p?íslušný oddíl:

Tento dokument obsahuje následující informace:

Informace, které získáváme

M??eme shroma??ovat osobní údaje spot?ebitel? (jako jméno, kontaktní a platební údaje) v souvislosti s r?znými aktivitami jako (i) pou?ívání web? a aplikací UPS, (ii) ?innosti v oblasti dodávek v?etně doru?ení a vyzvednutí zásilek (iii) ?ádosti o sledování zásilek nebo zodpovězení dotaz? (iv) akce, na nich? se podílíme (v) promoakce a r?zné nabídky a (vi) volání se zákaznickým servisem a ú?etními odděleními, která mohou být nahrávána.

Mezi osobní údaje, které m??eme získat, pat?í:

 • Kontaktní údaje jednotlivc? a firem (nap?íklad jméno, název firmy, fyzická adresa, e-mailová adresa a telefonní nebo faxové ?íslo)
 • Informace o zásilce (jako (i) kontaktní údaje související se zásilkou jako jméno dopravce a p?íjemce, p?ípadně souseda (v p?ípadě pou?ití funkce UPS My Choice „zanechat u soused?“), fyzické adresy, e-mailové adresy a telefonního ?ísla, (ii) podpis na potvrzení o doru?ení, (iii) ?íslo ú?tu UPS a (iv) informace, které jste nám poskytli na pomoc dostat se do míst, kde poskytujeme slu?by) a informace týkající se konkrétní zásilky, ale pouze do míry, do které lze s takovým obsahem spojovat identifikovatelnou osobu.
 • Informace, které nám umo?ňují ově?it identitu jednotlivce
 • Jména, e-mailové adresy a telefonní ?ísla ostatních, které ?ádáme o zaslání údaj?
 • Informace získané z odpovědí v pr?zkumech
 • U?ivatelské jméno, heslo a další p?ihlašovací údaje pou?ívané pro p?ístup k produkt?m a slu?bám UPS
 • Prvky, obsah a další údaje v souvislosti se sociálními sítěmi publikované na našich oficiálních stránkách v sociálních sítích nebo jinde na internetu (nap?íklad další ve?ejná místa) a informace (jako e-mailové adresy a další informace, s jejich? sdílením souhlasíte), a informace (jako e-mailové adresy a další informace, s jejich? sdílením souhlasíte) získáváme prost?ednictvím aplikací, nástroj?, widget? a plugin? v sociálních sítích souvisejících se spole?ností UPS (v?etně p?ihlašovacích slu?eb t?etích stran, jako je nap?íklad P?ihlásit pomocí Facebooku).
 • Zeměpisná poloha vašeho mobilního za?ízení, pokud v našich aplikacích pou?íváte ur?ité funkce
 • Platební údaje (v?etně detail? platební karty nebo ?ísla a faktura?ní adresy online platebních slu?eb) a finan?ní informace (nap?íklad ?ísla bankovních ú?t?)
 • Daňové identifika?ní ?íslo za okolností, za kterých po?adujete produkty nebo slu?by, pro ně? jsou takové informace vy?adovány, nebo v souvislosti s ur?itými promoakcemi nebo loteriemi
 • Jiné osobní údaje, které nám mohou být sděleny pro ú?ely získání produktu nebo slu?by spole?nosti UPS

Osobní údaje spot?ebitel? získáváme také od našich zákazník?, kte?í po?adují naše slu?by. Osobní údaje m??eme získávat od t?etích stran, v?etně ve?ejných databází, platforem sociálních sítí nebo nezávislých partner?, jako jsou analytici nebo poskytovatelé marketingových slu?eb.

Kdy? vyzvedáváme nebo doru?ujeme zakázku, p?ípadně poskytujeme jiné slu?by, m??eme získat údaje o fyzické poloze. Mezi ně pat?í nap?íklad údaje identifikující skute?nou polohu fyzické adresy s vyu?itím informací, jakou jsou data GPS, geografické kódy, informace o zeměpisné dílce a ší?ce a snímky r?zných míst.

Dále platí, ?e kdy? navštěvujete naše webové stránky, pou?íváte naše aplikace nebo pracujete s nástroji souvisejícími s UPS, m??eme shroma??ovat ur?ité údaje prost?ednictvím automatizovaných prost?edk?, jako jsou soubory cookie nebo webové signály. K informacím, které shroma??ujeme tímto zp?sobem, pat?í IP adresa, jedine?ný identifikátor za?ízení, vlastnosti prohlí?e?e, vlastnosti za?ízení, opera?ní systém, jazykové p?edvolby, adresy URL s odkazy, informace o provedených ?innostech a data a ?asy ?innosti. „Cookie“ je textový soubor, který zasílají webové stránky do po?íta?e nebo jiného za?ízení p?ipojeného k internetu s cílem jednozna?ně identifikovat prohlí?e? návštěvníka nebo nastavení prohlí?e?e. „Webový signál“ neboli internetová zna?ka, pixelová zna?ka nebo pr?zra?ný GIF propojuje webové stránky nebo aplikace s webovými servery a m??e slou?it k p?enosu informací zpět na webový server. Prost?ednictvím těchto automatických zp?sob? shroma??ování údaj? získáváme a uchováváme údaje zaznamenané z kliknutí, abychom získali vzorce pou?ívání. Některé automaticky získané datové prvky, jako jsou nap?íklad informace o vašem prohlí?e?i, m??eme propojit s dalšími získanými údaji, a zjistit tak nap?íklad, zda jste otev?eli e-mail, který jste nám poslali. M??eme také vyu?ívat analytické nástroje t?etích stran, které shroma??ují informace o frekvenci návštěvník? našich web? nebo aplikací. Váš prohlí?e? vás m??e informovat o zp?sobu upozorňování na ur?ité typy soubor? cookie nebo o tom, jak omezit ?i zakázat ur?ité typy těchto soubor?. Bez soubor? cookie však nebudete moci vyu?ít všechny funkce našich web? nebo aplikací. Jak my, tak i jiné subjekty (nap?íklad naše reklamní sítě), m??eme shroma??ovat osobní údaje v souvislosti s online aktivitami našich návštěvník?, a to pr?bě?ně a nap?í? weby t?etích stran p?i pou?ívání našich webových stránek a aplikací.

Poskytovatelé aplikací, nástroj?, widget? a plugin? t?etích stran na našich webových stránkách a v našich aplikacích, nap?íklad tla?ítko To se mi líbí na Facebooku, také mohou vyu?ívat automatizované prost?edky ke shroma??ování informací týkajících se vašich interakcí s těmito funkcemi. Tyto informace podléhají zásadám ochrany osobních údaj? nebo upozornění od těchto poskytovatel?.

Zpět na za?átek

Jak získané informace pou?íváme

Získané informace m??eme pou?ívat k následujícímu:

 • Vyzvedávání, doru?ování a sledování zásilek
 • Poskytování po?adovaných produkt? a slu?eb (nap?íklad logistika, správa zásobovacího ?etězce, slu?by proclení a zprost?edkování a finan?ní slu?by)
 • Zpracování a výběr plateb
 • Poskytování zákaznické podpory a odpovídání a komunikace s vámi o vašich po?adavcích, dotazech a komentá?ích
 • Zasílání aktualizací sledování (od spole?nosti UPS nebo našich obchodních partner?) a pomoc p?i výběru vyhovujících mo?ností doru?ení
 • Z?ízení a správa vašeho ú?tu UPS (v?etně online ú?tu na stránkách UPS.com a jeho r?zných funkcí, jako je adresá? nebo faktura?ní centrum UPS)
 • Nabídka produkt? a slu?eb, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat
 • Komunikace o vaší ú?asti na speciálních akcích, programech, pr?zkumech, soutě?ích, loteriích a dalších nabídkách nebo propaga?ních akcí a správa této ú?asti
 • Mo?nost vkládání p?íspěvk? do našich blog? a interakce se spole?ností UPS prost?ednictvím sociálních sítí
 • Odesílání informací vašim kontakt?m, pokud nás o to po?ádáte
 • Procesní nároky, které dostáváme v souvislosti s našimi slu?bami
 • Provozování, hodnocení a zlepšování naší ?innosti (v?etně vývoje nových produkt? a slu?eb, správa naší komunikace, ur?ování efektivity našich prodej?, marketingu a reklam, analýzy a zlepšování našich produkt?, slu?eb, web? a aplikací, zajištění bezpe?nosti našich sítí a informa?ních systém?, výkon ?inností v souvislosti s ú?etnictvím, auditem, fakturací, sesouhlasením a inkasem a zdokonalování a ?ízení kvality našich zákaznických slu?eb)
 • Provádění analýz dat (v?etně analýzy trhu a vyhledávání a analytiky spot?ebitel?, analýz a vytvá?ení profil? trend?, finan?ních analýz a anonymizace osobních údaj?)
 • Ochrana p?ed podvody a jinou zakázanou nebo nelegální ?inností, tvrzeními a dalšími závazky a jejich identifikace
 • Vyhovění p?íslušným právním po?adavk?m a našim zásadám
 • Stanovení, uplatnění a ochrana právních nárok?
 • Monitorování a oznamování problém? s dodr?ováním p?edpis?

Informace shromá?děné online prost?ednictvím soubor? cookie, webových signál? a dalších automatických prost?edk? pou?íváme také pro ú?ely, jako je (i) p?izp?sobení návštěv našich web? a aplikací pro naše u?ivatele, (ii) poskytování obsahu (v?etně reklam) šitého na míru zájm?m našich u?ivatel? a zp?sobu, jakým tito u?ivatelé procházejí naše webové stránky a aplikace a (iii) ?ízení našich pracovních ?inností. Údaje shromá?děné automatickými prost?edky m??eme doplnit o informace o vaší poloze (nap?íklad PS?), abychom vám mohli poskytovat obsah, který vás zajímá. Tyto informace nám také pomáhají diagnostikovat technické problémy a potí?e se slu?bami, spravovat naše weby a aplikace, identifikovat u?ivatele našich web? a aplikací a shroma??ovat demografické informace o našich u?ivatelích. Údaje získané kliknutími pou?íváme k ur?ení vzorc? pou?ívání a zp?sobu p?izp?sobení našich webových stránek a aplikací tak, aby lépe plnily pot?eby našich u?ivatel?. Naše webové stírány a aplikace nejsou koncipovány tak, aby reagovaly na po?adavky typu „nesledovat“ z prohlí?e??.

Zpět na za?átek

Reklama na základě zájm?

Na našich webových stránkách a v našich aplikacích m??eme shroma??ovat informace o vašich online aktivitách prost?ednictvím reklam na produkty a slu?by šité na míru vašim individuálním zájm?m. Tento oddíl našeho prohlášení o ochraně osobních údaj? uvádí podrobnosti k uplatnění vašich voleb a vysvětluje, jak postupovat.

M??ete si všimnout ur?itých reklam na jiných webových stránkách, proto?e jsme sou?ástí reklamních sítí. Reklamní sítě nám umo?ňují p?izp?sobit naše sdělení u?ivatel?m s vyu?itím demografických a kontextových prost?edk? na bázi zájm?. Tyto sítě pr?bě?ně sledují vaše online aktivity a shroma??ují informace automaticky, v?etně vyu?ití soubor? cookie, protokol? webových server? a webových signál?. Sí? tyto informace vyu?ívá k zobrazení reklamy p?izp?sobené vašim individuálním zájm?m. Mezi informace, které mohou naše reklamní sítě shroma??ovat, pat?í informace o vašich návštěvách webových stránek, které jsou sou?ástí p?íslušných reklamních sítí, nap?íklad stránek nebo reklam, které jste shlédli, a ?inností, které jste na webových stránkách prováděli. Tyto údaje shroma??ujeme na našich webových stránkách i stránkách t?etích stran, které jsou sou?ástí reklamních sítí. Tento postup nám také pomáhá sledovat ú?innost našich marketingových snah. Pokud se chcete dozvědět, jak zrušit odběr těchto reklam na základě zájm?, klikněte sem.

Zpět na za?átek

Informace, které sdílíme

Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak nesdílíme, s výjimkou situací popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údaj?. Abychom mohli vykonávat slu?by v oblasti vyzvednutí a doru?ení, sdílíme informace o dodávkách s t?etími stranami, jako jsou dopravci, p?íjemci, plátci a p?íjemci t?etích stran. Osobní údaje sdílíme také s t?etími stranami, které na základě našich pokyn? poskytují slu?by naším jménem. Tyto t?etí strany od nás nemají oprávnění tyto informace pou?ívat nebo sdělovat, s výjimkou p?ípad?, kdy je nezbytné vykonávat slu?by naším jménem pro ú?ely vyhovění právním po?adavk?m.

Získané osobní údaje m??eme také sdílet s našimi pobo?kami, franšízami, prodejci a partnery pro spole?ný marketing. Tyto právní subjekty, které mají souhrnné ozna?ení „obchodní partne?i spole?nosti UPS“, mohou tyto informace pou?ívat pro ú?ely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údaj?. S obchodními partnery spole?nosti UPS a dalšími t?etími stranami m??eme sdílet údaje o fyzické poloze nap?íklad pro ú?ely vylepšování slu?eb poskytovaných v daném místě a vývoje p?esných a aktuálních map. Kromě ní?e popsaných zp?sob?, a pokud proti tomu nevznesete námitku, m??eme navíc sdílet další osobní údaje s t?etími stranami, které nejsou obchodními partnery spole?nosti UPS, pro vlastní ú?ely těchto stran, nap?íklad k nabídce produkt? ?i slu?eb, které by vás mohly zajímat.

Informace získané prost?ednictvím aplikací, nástroj?, widget? a plugin? (nap?íklad informace získané prost?ednictvím p?ihlašovacích slu?eb t?etích stran nebo související s pou?itím tla?ítka To se mi líbí na Facebooku) jsou shroma??ovány p?ímo poskytovateli těchto funkcí. Tyto informace se ?ídí zásadami ochrany osobních údaj? p?íslušných poskytovatel? a spole?nost UPS nenese odpovědnost za to, jak tyto strany s informacemi nakládají.

Spousta našich zákazník? nám outsourcuje celý sv?j zásobovací ?etězec nebo jeho ?ást. Tyto zásobovací ?etězce spravujeme prost?ednictvím našich dopravních a logistických organiza?ních jednotek a zamě?ujeme se na optimalizaci zásobovacího ?etězce, dopravu a mezinárodní obchodní a zprost?edkovatelské slu?by pro naše zákazníky po celém světě (v?etně ?ady dopravních ?ešení, jako je letecká, námo?ní a pozemní doprava). Poskytujeme také systémy informa?ních technologií a distribu?ní za?ízení p?izp?sobená jedine?ným zásobovacím ?etězc?m konkrétních odvětví, jako je zdravotní pé?e, technologie a spot?ební zbo?í/maloobchod. V pr?běhu poskytování dopravních a logistických slu?eb m??eme získat, pou?ívat a zp?ístupňovat osobní údaje o zákaznících našich zákazník?. Za takových okolností zpracováváme informace na základě smlouvy s naším zákazníkem.

Informace o vás m??eme zp?ístupnit také v těchto p?ípadech: (i) vy?aduje to zákon, na?ízení nebo soudní ?ízení (nap?íklad soudní p?íkaz nebo p?edvolání), (ii) v reakci na ?ádosti státních ú?ad?, jako jsou ú?ady pro vynucení zákona nebo (iii) pokud se domníváme, ?e je takové zp?ístupnění nezbytné nebo vhodné pro ú?ely prevence fyzického poškození nebo finan?ní ztráty nebo v souvislosti s vyšet?ováním podez?ení na nezákonnou ?innost nebo skute?né nezákonné ?innosti. Vyhrazujeme si právo p?evést jakékoli informace, které o vás máme v p?ípadě, ?e budeme p?evádět nebo prodávat celou naši spole?nost nebo její aktiva, p?ípadně ?ást spole?nosti nebo aktiv (v?etně p?ípad? reorganizace, ukon?ení ?innosti nebo likvidace).

Zpět na za?átek

Va?e mo?nosti

Nabízíme vám ur?ité mo?nosti zp?sobu komunikace s vámi a informujeme o tom, jaké údaje od vás získáváme. M??ete se rozhodnout, ?e od nás nechcete dostávat marketingovou e-mailovou komunikaci tak, ?e kliknete na odkaz pro zrušení odběru v marketingových e-mailech, vyberete odkaz Email Unsubscribe (Zrušit odběr e-mail?) a upravíte své e-mailové p?edvolby u svého profilu v ?ásti My UPS. P?ípadně nás m??ete kontaktovat prost?ednictvím informací uvedených v ?ásti Jak nás kontaktovat. M??ete nás také po?ádat, abychom vám nezasílali další marketingovou komunikaci, a prost?ednictvím kontaktu uvedeného v ?ásti Jak nás kontaktovat, a my vaší ?ádosti vyhovíme. V souladu s volbami dostupnými v ?ásti Informace, které sdílíme, m??ete odvolat sv?j souhlas nebo vznést námitku ke sdílení ur?itých informací, a to výběrem ?ásti Centrum p?edvoleb osobních údaj? ní?e. P?ípadně nás m??ete kontaktovat dále uvedeným zp?sobem. Kromě toho m??ete v souladu se zákonem kdykoli zdarma vznést právně od?vodněnou námitku proti zpracování svých osobních údaj? a my vaše preference zohledníme.

Odhlá?ení odběru e-mail?

Centrum p?edvoleb osobních údaj?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak zrušit odběr reklamy v síti zalo?ené na zájmech, navštivte naši stránku pro odhlášení mo?ností spot?ebitel? na adrese:

Zobrazení vlastních regulatorních pravidel pro online behaviorální reklamuOtev?ít odkaz v?novém okně

Pokud ?ijete v Kalifornii, m??ete nás po?ádat, abychom nesdíleli vaše osobních údaje s některými z našich pobo?ek a dalšími t?etími stranami pro jejich marketingové ú?ely. Sdělte nám prosím své p?edvolby prost?ednictvím ní?e uvedených kontaktních údaj?.

Zpět na za?átek

P?ístup a oprava

V souladu s místními zákony (i) m??ete získat kopii ur?itých svých osobních údaj? nebo aktualizovat ?i upravit nesprávné údaje prost?ednictvím svého ú?tu My UPS na stránkách UPS.com nebo (ii) m??ete mít právo vy?ádat si p?ístup ke svým osobním údaj?m tím, ?e nás budete kontaktovat prost?ednictvím ?ásti Jak nás kontaktovat tohoto Prohlášení o ochraně osobních údaj?. V rámci pomoci p?i ochraně vašeho soukromí a zajištění vaší bezpe?nosti podnikneme kroky pro ově?ení vaší identity a m??eme vás po?ádat o další podrobnosti p?edtím, ne? vám k těmto informacím udělíme p?ístup. Pokud se navíc domníváte, ?e vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nep?esné, máte právo za?ádat o jejich opravu nebo doplnění. Kontaktujte nás prosím uvedeným zp?sobem.

Zpět na za?átek

Místa a slu?by jiná ne? vyu?ívaná spole?ností UPS

Pro usnadnění a z informa?ních d?vod? mohou naše webové stránky a aplikace obsahovat odkazy na místa, která mohou provozovat firmy nesouvisející se spole?ností UPS. Tyto firmy mohou mít vlastní zásady nebo prohlášení týkající se ochrany osobních údaj?. D?razně vám doporu?ujeme si tyto informace projít. Naše slu?by vám mohou být zp?ístupněny také prost?ednictvím platforem t?etích stran (nap?íklad poskytovatel? nebo obchod? s aplikacemi) nebo prost?ednictvím jiných nezávislých kanál?. Nezodpovídáme za nakládání s osobními údaji takovýchto subjekt?.

Zpět na za?átek

P?enosy údaj?

Osobní údaj, které o vás získáme, m??eme p?enášet do jiných zemí, ne? kde byly p?vodně shromá?děny. Tyto země nemusí uplatňovat stejné zákony ochrany údaj? jako země, kde jste informace p?vodně poskytli.

Kdy? vaše osobní údaje p?enášíme do jiných zemích, budeme je chránit podle popisu v tomto Prohlášení o ochraně osobních údaj? a v souladu s platnými zákony. P?i p?enosu osobních údaj? mezi r?znými jurisdikcemi vyu?íváme smluvní ochranu (v?etně nap?íklad standardních smluvních dolo?ek Evropské komise).

Zpět na za?átek

Jak osobní údaje chráníme

M??eme vyu?ívat administrativní, technické a fyzické pojistky ur?ené k ochraně osobních údaj?, které nám poskytnete, proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zni?ení, ztrátě, pozměnění, p?ístupu, zp?ístupnění nebo pou?ívání. I kdy? vynakládáme kroky k omezení p?ístupu do našich prostor a vozidel pouze na oprávněné osoby, informace umístěné mimo balík nebo dopis mohou být viditelné ostatním.

Zpět na za?átek

Aktualizace na?eho Prohlá?ení o ochraně osobních údaj?

Toto Prohlášení o ochraně osobních údaj? m??eme pravidelně a bez p?edchozího upozornění aktualizovat tak, aby odrá?elo změny našich postup? p?i zpracování osobních údaj?. Na našich webových stránkách vyvěsíme upozornění ihned, kdy? změníme toto prohlášení a v horní ?ásti prohlášení uvedeme, co bylo naposledy aktualizováno.

Zpět na za?átek

Jak nás kontaktovat

Pokud budete mít k tomuto prohlášení o ochraně osobních údaj? nějaké otázky nebo p?ipomínky ?i budete chtít, abychom aktualizovali vaše údaje nebo preference, napište nám e-mail pomocí aplikace pro elektronickou poštu.

Kontaktujte nás

M??ete nám také napsat na adresu:

UPS Corporate Headquarters
K rukám: Global Privacy Officer
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
Spojené státy americké

Pokud píšete z Evropy, pou?ijte tuto adresu:

UPS Europe SA
K rukám: Data Protection Officer
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200
Belgie

Kromě toho platí, ?e pokud jste rezidentem v Evropském hospodá?ském prostoru, máte mo?nost kontaktovat p?íslušného kontrolora údaj? prost?ednictvím informací v ?ásti P?íslušný kontrolor údaj? v ní?e uvedeném dodatku pro EHP.

Zpět na za?átek

UPS: Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? – dodatek pro EHP

Pokud sídlíte v některé ze zemí v Evropském hospodá?ském prostoru („EHP“), vztahují se na naše zpracování vašich osobních údaj? následující další ustanovení specifická pro EHP. V p?ípadě konfliktních ustanovení v prohlášení o ochraně osobních údaj? p?evládají pro obyvatele EHP ustanovení v tomto dodatku pro EHP.

P?íslu?ny kontrolor údaj?

Kromě spole?nosti United Parcel Service, Inc. shroma??ují osobní údaje dce?iné spole?nosti a pobo?ky sídlící v EHP.

P?íslušný kontrolor vašich osobních údaj? je právní subjekt UPS uvedený pro zemi, v ní? sídlíte, podle následujícího seznamu:

Kontrolo?i údaj? UPS Otev?ít odkaz v?novém okně

Tyto kontrolory údaj? m??ete kontaktovat zp?sobem uvedeným v ?ásti Kontakt výše.

Informace, které získáváme

Zpracováváme jména, e-mailové adresy a telefonní ?ísla ostatních subjekt?, které nás po?ádají o zasílání informací za p?edpokladu, ?e osoba, která informace poskytla, je získala v souladu s platnými zákony. Pokud není tento p?edpoklad správný, ne?ádejte nás prosím o zasílání informací t?etích stran vaším jménem.

Některé vaše údaje m??eme pot?ebovat, abychom mohli poskytovat slu?by. Jedná se nap?íklad o adresy bydliště, na které budeme doru?ovat balí?ky, nebo pou?ívat naše webové stránky ?i našich aplikací, jako je nap?íklad vaše IP adresa.  Zákon navíc m??e vy?adovat, abychom shroma??ovali ur?ité údaje, nap?íklad zda balík obsahuje nebezpe?né materiály.  Tam, kde jsou tyto informace tímto zp?sobem po?adovány, nemusíme vám poskytovat slu?by, pokud nám tyto údaje neposkytnete.

V souladu s platnými zákony m??eme získat váš souhlas nezávisle ještě p?ed shroma??ováním údaj? automatickými prost?edky, jako jsou soubory cookie nebo podobné prost?edky. Další informace o souborech cookie a podobných prost?edích, které pou?íváme, získáte v našich Zásadách pou?ívání soubor? cookie.

Jak získané informace pou?íváme

Mezi právní základy, na nich? shroma??ujeme, pou?íváme, p?evádíme nebo zp?ístupňujeme vaše osobní údaje, pat?í: (i) uplatňování smlouvy, kterou s vámi máme (ii) marketing, zlepšování našich slu?eb a další legitimní obchodní zájmy, (iii) shoda s právními povinnostmi a (iv) ochrana vašich a dalších zásadních zájm?. P?íslušné ú?ely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, jsou systémovou sou?ástí oddílu „Jak pou?íváme získané informace“ ve výše uvedeném oznámení o ochraně osobních údaj?.

Vaše osobní údaje m??eme zpracovávat pouze na základě vašeho souhlasu tam, kde to po?aduje zákon. Pokud po?adujeme váš souhlas, budeme vás informovat o zamýšlených ú?elech zpracování vašich údaj?. Pokud se rozhodnete sv?j souhlas stáhnout, nebudete se pravděpodobně moci zú?astnit našich program? nebo vyu?ívat výhod našich program?, slu?eb a iniciativ, s nimi? jste poskytli souhlas.  Informace, které o vás získáme, m??eme také vyu?ívat jinými zp?soby, k nim? uvedeme konkrétní oznámení v době, kdy je budeme shroma??ovat.

Uchovávání údaj?

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, ne? je nezbytné pro ú?ely, pro ně? byly shromá?děny, nebo jak po?adují p?íslušné zásady uchovávání, p?ípadně v souladu s platnými zákony.  Zásady uchovávání údaj? odrá?ejí místní období institutu proml?ení a národní statutární povinnosti spole?nosti UPS.

Mezinárodní p?enosy údaj?

Pokud sídlíte v Evropském hospodá?ském prostoru, m??eme vaše osobní údaje p?enášet i do zemí, které Evropská komise neshledala zeměmi zajiš?ujícími adekvátní ochranu, v?etně Spojených stát? amerických. V p?ípadě takových p?evod? vynakládá spole?nost UPS nezbytná smluvní opat?ení pro zajištění, ?e bude zajištěna adekvátní úroveň ochrany vašich údaj? (v?etně nap?íklad standardních smluvních ujednání). Pokud chcete získat další informace o mezinárodních praktikách p?enosu údaj? spole?nosti UPS a nahlédnout do uvedených smluvních ujednání, kontaktujte nás prosím s vyu?itím kontaktních údaj? v ?ásti Kontakt výše.

Va?e práva v souvislosti s osobními údaji

Kromě práva na p?ístup a opravu údaj?, jak je specifikováno výše (v ?ásti „P?ístup a oprava“ v hlavní ?ásti tohoto oznámení, máte následující práva: (i) právo vy?ádat si p?enos osobních údaj?, které jste nám poskytli, mám nebo jiné spole?nosti, (ii) právo namítat na jakékoli pou?ití ?i zp?ístupnění vašich osobních údaj? s vaším souhlasem, (iii) právo odvolat sv?j souhlas s naším zpracováním vašich údaj? na základě vašeho souhlasu, (iv) právo po?adovat odstranění osobních údaj? a (iv) právo po?adovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údaj?.

Tato práva m??ete uplatnit zdarma, pokud není po?adavek neopodstatněný, nadměrný nebo jinak nep?imě?ený, nap?íklad proto, ?e je opakovaný. V některých situacích m??eme odmítat nebo vystavit omezení na vaše práva v souladu se zákonem. Ne? vám bude spole?nost UPS moci poskytnout jakékoli informace nebo napravit nep?esnosti, m??eme vás po?ádat o ově?ení vaší identity nebo poskytnutí dalších podrobností, které nám pomohou na vaši ?ádost reagovat. Pro ú?ely uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte s vyu?itím informací uvedených v ?ásti Kontakt. Ve všech p?ípadech máte právo vznést stí?nost u ú?adu ochrany údaj?.

Zpět na za?átek
破解版安卓手机游戏下载 富鑫策略 北京28开奖~dsn888~实力 山东十一选五走势图爱彩乐 赛车开奖视频 甘肃快三组合图 哪个网络理财平台比较好 广东快乐10分现场开奖 上证50跑不过上证指数 吉林快3开奖结果查 p62中四个号多少钱 河南快3开奖走势图 股票配资亲身经历 香港最快开奖现场直播结果 蓝筹股权重股是什么意思 甘肃快三最新走势图 福彩玩法规则和玩法